Materiał Partnera Kto podlega wstępnym, okresowym oraz kontrolnym badaniom lekarskim?

Kto podlega wstępnym, okresowym oraz kontrolnym badaniom lekarskim?

Badania wstępne, okresowe i kontrolne mają na celu sprawdzenie, czy osoba podejmująca pracę lub będąca na stanowisku jest w stanie bezpiecznie wykonywać swój zawód. Badania profilaktyczne powinny być przeprowadzone przez lekarza specjalistę w odpowiednim ośrodku medycyny pracy. Po stwierdzeniu braku istotnych przeciwskazań badany może otrzymać zaświadczenie i przystąpić do pełnienia obowiązków pracowniczych. Należy pamiętać, że przestrzeganie zasad BHP jest jednym z najważniejszych zadań, które musi wypełnić zarówno pracownik, jak i pracodawca. To właśnie ten ostatni jest zobowiązany do zlecenia podwładnym wykonania stosownych badań. Pracownicy z kolei muszą ten obowiązek wypełnić. Czym charakteryzują się poszczególne rodzaje badań?

Badania wstępne – krótka charakterystyka

Zgodnie z przepisami prawa polskiego do badań wstępnych przystąpić muszą przede wszystkim osoby przyjmowane do pracy. Sprawdzenie stanu zdrowia jest również obowiązkiem młodocianych pracowników przechodzących na stanowisko o wysokim ryzyku oddziaływania szkodliwych czynników. Badania muszą zostać wykonane przed podjęciem pracy. Jaki zakres obejmują? 

Jak tłumaczy lekarz z NZOZ Centrum Medycyny Pracy w Bielsku - BiałejW zależności od wymagań dotyczących konkretnej profesji, opieka lekarza medycyny pracy obejmuje: przeprowadzenie szczegółowego wywiadu zawodowego i chorobowego, badanie z orzeczeniem o wskazaniach lub przeciwwskazaniach do pracy na danym stanowisku oraz wystawienie odpowiedniego zaświadczenia. W przypadku osób narażonych na czynniki szkodliwe lub uciążliwelekarz może wydać skierowanie na badania laboratoryjne i przeprowadzenie specjalistycznej diagnostyki.

Jak często należy wykonywać badania okresowe?

Badaniom okresowym podlegają wszyscy pracownicy niezależnie od rodzaju wykonywanego zawodu. Natomiast częstotliwość profilaktyki zależy od: stanu zdrowia badanego, charakteru pracy oraz zaleceń lekarza i pracodawcy. Przystąpienie do badań w godzinach pracy nie powinno powodować zmniejszenia wynagrodzenia. Przy stwierdzeniu u pracownika jakichkolwiek niebezpiecznych objawów pracodawca ma obowiązek przeniesienia go na stanowisko, które nie naraża na działanie szkodliwych substancji. Warto podkreślić, że w razie wątpliwości istnieje możliwość powtórzenia badań okresowych w ciągu 7 dni od otrzymania zaświadczenia. Ponowne orzeczenie wydane w terminie dwóch tygodni od wpłynięcia wniosku jest ostateczne i nie podlega zmianom.

Zasady przeprowadzania badań kontrolnych

Konieczność przeprowadzenia badań kontrolnych następuje po stwierdzeniu u pracownika niezdolności do wykonywania zawodu, trwającej dłużej niż 30 dni, a spowodowanej chorobą. Głównym celem jest ustalenie, czy osoba badana jest zdolna do pełnienia obowiązków na dotychczasowym stanowisku. Badanie przeprowadzane jest na koszt pracodawcy, który musi również pokryć należności związane z dalszą opieką zdrowotną. Badania kontrolne są zalecane szczególnie osobom mającym kontakt z substancjami rakotwórczymi lub pyłami zakłócającymi.

Podziel się