Artykuł sponsorowany Różnica między tłumaczem a tłumaczem przysięgłym

Różnica między tłumaczem a tłumaczem przysięgłym

Tłumaczenie tekstów wymaga dobrej znajomości języka obcego. Są jednak takie tłumaczenia, kiedy to nie wystarczy. Tłumaczenia dokumentów urzędowych, albo tekstów specjalistycznych wymagają także wiedzy w zakresie, którego taki dokument dotyczy, a w przypadku szczególnie ważnych dokumentów, niezbędna jest wiarygodność osoby, która dokonuje tłumaczenia. Jak ją zweryfikować?

Kiedy zwrócić się do tłumacza zwykłego, a kiedy do tłumacza przysięgłego?

Tłumaczenia większości tekstów może dokonać osoba dobrze znająca język. Jeśli w grę wchodzi słownictwo specjalistyczne, na przykład medyczne, prawnicze, czy z innych dziedzin, warto zwrócić się do tłumacza, który dobrze rozumie tematykę, którą chcemy mu zlecić. I to wystarczy, jeśli potrzebujemy tłumaczenia na użytek własny. Takie tłumaczenie języka angielskiego zlecamy tłumaczowi zwykłemu.

Sprawa komplikuje się, jeśli chcemy przetłumaczyć dokument urzędowy, dyplom, świadectwo pracy, teksty o charakterze prawnym, które mają być dalej wykorzystywane w urzędach, czy stanowić podstawę do zawarcia umów. W takiej sytuacji musimy nie tylko mieć pewność, że tłumaczenie jest rzetelne i wiarygodne – musi ją mieć także druga strona, osoba, która zawiera z nami umowę na podstawie przetłumaczonego dokumentu, albo przedstawiciel urzędu. Wtedy tłumaczenie musi zostać dokonane przez tłumacza przysięgłego.

Dlaczego odpowiedzialność tłumacza przysięgłego jest tak istotna?

Aby tłumaczenie mogło zostać uznane za oficjalne, musi ono być opatrzone wymaganą przez polskie prawo pieczęcią tłumacza przysięgłego, jego podpisem oraz klauzulą poświadczającą zgodność treści z treścią oryginału. Jeśli dokument sporządzony został cyfrowo i tak jest tłumaczony, musi on zostać poświadczony za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Wyłącznie tak poświadczone dokumenty nabierają mocy urzędowej i mogą być przedłożone w instytucjach publicznych.

Tłumacz przysięgły bierze na siebie odpowiedzialność za wykonane tłumaczenie. Obowiązkiem tłumacza przysięgłego z Biura Tłumaczeń TRANSLEX Ewa Ożga jest zachowanie bezstronności, tajemnicy dotyczącej informacji i danych zawartych w tłumaczonym dokumencie, oraz wykonywanie obowiązków z należytą starannością. Za niedociągnięcia w tłumaczeniu tłumacz może zostać ukarany upomnieniem, naganą, zawieszeniem lub odebraniem prawa do wykonywania zawodu, a nawet karami finansowymi.

Jakie wymagania musi spełnić osoba, która chce pełnić zawód tłumacza przysięgłego?

Zawód tłumacza przysięgłego jest zawodem zaufania publicznego. Wymogi, zasady przeprowadzania egzaminów, oraz zasady wykonywania tego zawodu określa Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1326). Zgodnie z tą ustawą tłumaczem przysięgłym może zostać osoba, która zna język polski i jest obywatelem polskim, lub innych państw określonych w ustawie. Osoba ta musi mieć pełną zdolność do czynności prawnych i nie być karana. Musi też mieć ukończone studia wyższe, choć nie muszą to być studia związane z językiem. Znajomość języka obcego potwierdza egzamin państwowy zdawany przed powołaną przez Ministra Sprawiedliwości Państwową Komisją Egzaminacyjną.

Po zdaniu tego egzaminu, kandydat na tłumacza przysięgłego składa wobec Ministra Sprawiedliwości ślubowanie, a następnie zostaje wpisany na listę tłumaczy przysięgłych. Dopiero wtedy jest on uprawniony do dokonywania i tłumaczeń poświadczonych. Warto przy tym zaznaczyć, że w nomenklaturze nie ma czegoś takiego jak tłumaczenie przysięgłe. Jest to powszechnie używany kolokwializm, na określenie tłumaczenia poświadczonego przez tłumacza przysięgłego.

Opracowanie:

Biuro Tłumaczeń TRANSLEX Ewa Ożga

Bydgoszcz , Majtkowskiego 1

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas