Materiał Partnera Karta oceny ryzyka zawodowego. Do czego służy?

Karta oceny ryzyka zawodowego. Do czego służy?

Większości z nas ryzyko zawodowe kojarzy się z profesjami wyjątkowo niebezpiecznymi, takimi jak górnik, kierowca, ratownik. W rzeczywistości jednak nie ma żadnych zawodów, które byłyby w 100% bezpiecznie – praca na każdym stanowisku niesie ze sobą mniejsze lub większe ryzyko dla zdrowia pracownika. W celu ustalenia przyczyn negatywnego wpływu pracy na stan osoby ją wykonującej, przeprowadza się tak zwaną ocenę ryzyka zawodowego.

Czym jest ocena ryzyka zawodowego?

Ocena ryzyka zawodowego to – w największym skrócie – proces dokładnego badania i oceny, jakie jest prawdopodobieństwo wystąpienia na danym stanowisku pracy czynników, mających negatywny wpływ na stan zdrowia osoby, która to stanowiska zajmuje. Jak zostało wspomniane na wstępie na każdym stanowisku istnieje mniejsze lub większe ryzyko wystąpienia zjawisk niekorzystnych. Przykładowo osoby pracujące w trybie siedzącym, korzystające w celach służbowych z komputera narażone są na ryzyko pogorszenia jakości widzenia oraz dolegliwości fizyczne wynikające z nieprawidłowej postawy ciała podczas pracy. Z kolei dla pracowników zatrudnionych w zakładach przemysłowych zagrożeniem może być wysoki poziom hałasu, zapylenie, ekspozycja na wysokie lub niskie temperatury. Ocena ryzyka zawodowego pozwala zidentyfikować jakie czynniki mogą mieć wpływ na zdrowie pracowników, a także zweryfikować, czy dotychczas stosowane środki zaradcze są wystarczające, by zminimalizować ryzyko wystąpienia niekorzystnych dla zdrowia pracowników skutków pracy na danym stanowisku. Należy pamiętać, że choroby, kontuzje i inne uszkodzenia ciała, których doznają pracownicy w trakcie pracy są szkodą nie tylko dla nich, ale również dla przedsiębiorstwa – prowadzą one bowiem do obniżenia wydajności oraz wzrostów kosztów działalności. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy nakłada obowiązek przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego na każdego pracodawcę.

Karta oceny ryzyka zawodowego

W skutecznej ocenie wpływu szkodliwych czynników na zdrowie pracowników przydatna może być karta oceny ryzyka zawodowego.

Terminem tym nazywamy formularz, w którym wyszczególniane są różne zagrożenia, wynikające z pracy na danym stanowisku – mówi przedstawiciel firmy 4Tel PartnerWypełnienie tego formularza nie jest obowiązkowe, jednak bardzo przydatne, ponieważ pozwala na własne oczy zobaczyć, jak wiele czynników może być niekorzystnych dla pracowników. Typowa karta oceny ryzyka zawodowego składa się z czterech rubryk: zagrożenia, środki ograniczające ryzyko zawodowe, oszacowanie stopnia ryzyka zawodowego, zalecenia dotyczące wprowadzenia dodatkowych środków ochrony. Zgodnie z przepisami kartę oceny ryzyka zawodowego może wypełnić pracodawca lub inna osoba, która posiada wiedzę z zakresu BHP. Posiadanie potwierdzonych kwalifikacji w tym kierunku nie jest wymagane, jednak bardzo przydatne – tylko osoba mająca świadomość zagrożeń oraz wiedząca jak im zaradzić jest w stanie prawidłowo oszacować stopień ryzyka zawodowego.

 

Podziel się