Materiał Partnera Jak postępować z odpadami niebezpiecznymi?

Jak postępować z odpadami niebezpiecznymi?

Odpady niebezpieczne to określenie stosowane do odpadów, które w długoterminowej lub krótkoterminowej perspektywie są szkodliwe dla ludzi, zwierząt oraz ekosystemu, jeśli nie zostają odpowiednio zutylizowane. Do klasyfikacji odpadów niebezpiecznych zalicza się m.in. elementy wybuchowe, łatwopalne, drażniące, żrące, toksyczne, zakaźne itd. Głównym źródłem niebezpiecznych odpadów jest najczęściej przemysł, rolnictwo oraz usługi dotyczące ochrony zdrowia. Jak postępować z odpadami niebezpiecznymi?

W jaki sposób utylizować odpady niebezpieczne?

Odpady niebezpieczne podlegają dodatkowym regulacjom prawnym i wymagają szczególnej dbałości o ich składowanie. Mają właściwości łatwopalne, toksyczne i szkodliwe dla zdrowia oraz środowiska. Przedostanie się ich do środowiska, może stanowić zagrożenie dla życia ludzi, zwierząt. Podobnie, jak metale, tworzywa sztuczne oraz makulatura, odpady niebezpieczne są wartościowym materiałem. To, czy odpady niebezpieczne mogą zostać poddane odzyskowi, zależy od ich właściwości. Ponowne wykorzystanie jest możliwe w przypadku m.in. substancji nieorganicznych, zużytych olejów i rozpuszczalników, farb i kleju.

Przepisy surowo zakazują zmiany klasyfikacji odpadów niebezpiecznych na inne niż niebezpieczne przez ich rozcieńczanie, mieszanie ze sobą substancji w celu obniżenia stężenia do poziomu niższego, niż poziom określony dla odpadów niebezpiecznych. Można jednak dokonać zmiany klasyfikacji odpadów niebezpiecznych pod warunkiem, że nie mają one właściwości określonych dla tego rodzaju odpadów. Wymaga to jednak specjalistycznych badań i zgody marszałka województwa.

Postępując z odpadami niebezpiecznymi należy więc pamiętać o obowiązujących aktach prawnych – Dz.U.2020.797 jasno określa sposób zarządzania takimi substancjami. W sytuacji, gdy odpady niebezpieczne uległy zmieszaniu z innymi odpadami, substancjami, materiałami i przedmiotami, rozdziela się je, jeśli zostaną spełnione takie warunki, jak m.in.: przetwarzanie odpadów powoduje ograniczenie zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi lub środowiska, a także jest to technicznie możliwe i ekonomicznie uzasadnione.

Dlaczego odpowiednie postępowanie w przypadku odpadów niebezpiecznych jest ważne?

Odpady niebezpieczne wykazują się takimi właściwościami, jak m.in.: łatwopalność, toksyczność i szkodliwość. Przedostanie się ich do środowiska, może powodować zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, zwierząt oraz środowiska naturalnego. Właśnie dlatego tak ważne jest odpowiednie postępowanie z takim rodzajem odpadów. Przedsiębiorcy, którzy korzystają z towarów niebezpiecznych lub wykonują czynności związane z transportem drogowym, powinni wyznaczyć doradcę ADR. Jest to europejska umowa, która reguluje kwestie transportu towarów niebezpiecznych. Doradca ADR ma za zadanie sprawowanie nadzoru nad operacjami związanymi z przeładunkiem towarów niebezpiecznych, a także klasyfikacją i doborem właściwych opakowań do przewozu odpadów niebezpiecznych. Firmy mogą korzystać z zewnętrznego dostawcy ds. ADR

Jak mówi pracownik firmy Recykler oferującej zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych: Odpady niebezpieczne powinny być zapakowane w bezpieczny sposób, który uniemożliwia wylanie lub wysypanie podczas transportu. Substancje muszą być odpowiednio oznakowane/opisane kodem odpadu i naklejkami ADR. Każdy kod odpadu musi być osobno pakowany, selektywnie. W przypadku pustych opakowań po odpadach niebezpiecznych należy je posortować na opakowania z metalu oraz pozostałe np. plastik, szkło, itd. Odpady powinny być przewożone w specjalnych kontenerach o maksymalnej wadze załadunku w 1 kontenerze 36 m3 – 9 ton. Odpady nie mogą wystawać powyżej linii kontenera i muszą być zgodne z tymi, które zostały zadeklarowane do odbioru. Bardzo ważne jest także to, aby na miejscu odbioru odpadów był umożliwiony dojazd do kontenera.

Decydując się na wywóz odpadów niebezpiecznych, należy wybierać jedynie profesjonalne firmy oferujące takie usługi. Licencja na wykonywanie zawodu przewoźnika, doświadczenie i znajomość przepisów prawnych to gwarancja udanej i bezpiecznej transakcji.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas