Materiał Partnera Kiedy konieczna jest kontrola rusztowań?

Kiedy konieczna jest kontrola rusztowań?

Bez rusztowań wykonanie wielu prac na wysokościach byłoby bardzo utrudnione lub wręcz niemożliwe. W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa pracownikom wykonującym prace na wysokościach rusztowanie powinno być poddawane regularnej kontroli. Opisujemy, na czym polega przegląd rusztowania przed oddaniem go do użytkowania, a także kiedy należy kontrolować już eksploatowane rusztowanie.


Kontrola rusztowania przed odbiorem

Pierwszą kontrolę rusztowania należy przeprowadzić po jego montażu, ale jeszcze przed jego odbiorem technicznym oraz rozpoczęciem jego eksploatacji. Przegląd rusztowania przed odbiorem technicznym jest kluczowym krokiem w zapewnieniu bezpieczeństwa pracy. Efektem przeglądu jest sporządzenie protokołu obioru technicznego rusztowania – tłumaczy nasz ekspert z firmy VERENT z Warszawy, która zajmuje się projektowaniem, montażem oraz demontażem rusztowań. Co wchodzi w zakres takiego przeglądu? Kontrola rusztowania przed odbiorem obejmuje weryfikację stanu podłoża, posadowienia rusztowania, siatki konstrukcyjnej, stężeń oraz zakotwień. Ponadto należy sprawdzić pomosty robocze i zabezpieczające, komunikację, nośność wysięgników transportowych, urządzeń piorunochronnych, uziemienia oraz zabezpieczeń rusztowania. Konstrukcja rusztowania powinna być usytuowana w taki sposób, by nie kolidować z liniami energetycznymi.


Codzienne przeglądy rusztowań

Rusztowania należy poddawać regularnej kontroli również podczas eksploatacji. Codziennie przeglądy rusztowania wykonywane są przez jego użytkowników, czyli pracowników budowy. W trakcie codziennego przeglądu pracownicy powinni sprawdzić, czy rusztowanie nie uległo uszkodzeniu lub odkształceniu, czy jest właściwie zakotwione, a także czy przewody elektryczne są odpowiednio zaizolowane i nie stykają się z konstrukcją rusztowania. Weryfikacji poddane powinny być także pomosty robocze oraz komunikacyjne. Pracownicy powinni zgłosić też wszelkie inne zmiany, które mogą negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo pracy na rusztowaniu.


Dekadowe przeglądy rusztowań

Co dziesięć dni kontrolę rusztowania powinien przeprowadzić konserwator rusztowań lub pracownik inżynieryjno-techniczny. Taki przegląd obejmuje kontrolę zmian w całości konstrukcji rusztowania, które mogłyby spowodować katastrofę budowlaną bądź stworzyć zagrożenie dla zdrowia i życia jego użytkowników.


Doraźne przeglądy rusztowań

Doraźne przeglądy rusztowań przeprowadzane są w sytuacji, w których przerwa w użytkowaniu rusztowania wynosi więcej niż dwa tygodnie lub gdy w miejscu montażu rusztowania:

  • przeszła burza o sile wiatru powyżej 6 stopni w skali Beauforta (czyli o prędkości większej niż 10 m/s);
  • nastąpiły silne opady deszczu;
  • stwierdzono silne podmuchy wiatru.

Przegląd doraźny jest wykonywany komisyjnie. W przeglądzie powinien uczestniczyć majster, brygadzista oraz inspektor nadzoru budowlanego. Konieczność przeprowadzenia doraźnego przeglądu rusztowania może być stwierdzona w dowolnym terminie przez organ nadzoru budowlanego.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas