Materiał Partnera Inwestycja budowlana bezpieczna dla środowiska – jak ją zrealizować?

Inwestycja budowlana bezpieczna dla środowiska – jak ją zrealizować?

Każda inwestycja budowlana jest ingerencją w środowisko naturalne. Z tego powodu istnieje wiele przepisów regulujących między innymi rozmieszczenie instalacji kanalizacyjnej czy innego uzbrojenia terenu. Polskie przepisy określają również miejsca, gdzie mogą być realizowane inwestycje budowlane bez szkody dla otoczenia. Obowiązkiem każdego inwestora jest zbadać wypływ przedsięwzięcia na środowisko naturalne.

Ochrona środowiska w prawie budowlanym

Polskie prawo dysponuje różnymi narzędziami, które służyć mają ochronie środowiska naturalnego przed szkodliwym wpływem inwestycji budowlanych oraz powstałych w ich wyniku obiektów. Jednym z nich jest wymóg przeprowadzenia badań geotechnicznych i sporządzenia ekspertyzy geologicznej na terenie planowanej inwestycji. Konieczne są one do określenia warunków gruntowych, co ma duży wpływ na projektowanie samego obiektu – możliwe rozwiązania oraz dobór materiałów budowlanych.

Firma MG Projekt z Warszawy od ponad dziesięciu lat zajmuje się wykonywaniem badań geologiczno-inżynierskich. W zakresie jej usług leżą ponadto nadzór oraz doradztwo przy pracach ziemnych czy odbiory geotechniczne wykopów fundamentowych.

Geolog dokonuje ponadto oceny geologicznej dla potrzeb ochrony środowiska. Ma to szczególne znaczenie w przypadku inwestycji budowlanych związanych z poszukiwaniem i wydobyciem niekonwencjonalnych złóż węglowodorów, gospodarką odpadami, również promieniotwórczymi oraz rekultywacją.

Prawo budowlane chroni środowisko również poprzez przepisy regulujące, gdzie i na podstawie jakich dokumentów mogą być stawiane obiekty budowlane. Siedliska i działki budowlane mogą być zagospodarowanie tylko zgodnie z ustaleniami planu miejscowego. W przypadku budynków inwentarskich i towarzyszących im urządzeń, które mogą wpłynąć negatywnie na stan środowiska, konieczne jest utworzenie stref ochronnych.

Określenie zagrożenia dla środowiska

Zajmują się tym geolog z uprawnieniami geologiczno-inżynierskimi lub geotechnik. Na podstawie wierceń geofizycznych i geologicznych są oni w stanie dokonać oceny budowy geologicznej na potrzeby ochrony środowiska.

Informacji o budowie geologicznej terenu dostarczają naturalne odsłonięcia warstw skalnych, czyli skarpy i osuwiska lub odsłonięcia sztuczne – odkrywki i wyrobiska. Źródłem wiedzy będą też rdzenie wiertnicze. To wycinki skał w kształcie cylindrycznego słupka otrzymane poprzez przewiercenie warstw skalnych świdrem rdzeniowym. Duże znaczenie mają również mapy i przekroje geologiczne, a ponadto też badania geofizyczne.

Opracowanie:

MG Projekt. Mariusz Górski

Warszawa , Śreniawitów 1 lok. 44

  • tel. 601 200 706

Podziel się