Materiał Partnera Czym jest nowoczesne budownictwo hydrotechniczne?

Czym jest nowoczesne budownictwo hydrotechniczne?

Budownictwo hydrotechniczne obejmuje swoim zakresem obiekty budowlane służące gospodarce wodnej. Znajdziemy tu między innymi wały przeciwpowodziowe oraz zbiorniki retencyjne. Budownictwo hydrotechniczne znajduje zastosowanie w ochronie ekosystemów i przeciwdziałaniu negatywnych skutkom zagrożeń naturalnych – na przykład powodzi. Umożliwia też zrównoważone korzystanie z zasobów wodnych.

Zakres usług hydrotechnicznych

Nowoczesne budownictwo hydrotechniczne stanowi część inżynierii wodnej, której celem jest optymalne wykorzystanie zasobów wodnych oraz zabezpieczenie środowiska przed skutkami naturalnych zagrożeń takich jak powodzie spowodowane obfitymi opadami deszczu czy roztopy.

Usługi z zakresu budownictwa hydrotechnicznego prowadzi firma Creek-Melioracje. W ich ramach zajmuje się budową:

  • zbiorników retencyjnych,
  • wałów przeciwpowodziowych,
  • jazów, śluz i zastawek,
  • stopni wodnych,
  • bystrotoków,
  • przepustów.

Budownictwo hydrotechniczne obejmuje ponadto roboty melioracyjne związane z poprawieniem warunków produkcyjnych gleby na polach uprawnych. Na jakość i wielkość upraw duży wpływ mają stosunki wodne, które możemy regulować za pośrednictwem drenażu pól.

Zastosowanie budownictwa hydrotechnicznego

Popularnym rozwiązaniem służącym gospodarce wodnej są zbiorniki retencyjne. Służą one do gromadzenia wody wykorzystywanej później w działalności przemysłowej lub dla potrzeb mieszkańców. Są one niezbędnym elementem elektrowni wodnych. Znacząco też zmniejszają ryzyko zalania podczas powodzi. Znajdują też zastosowanie na mniejszą skalę – na przykład w podlewaniu roślin w czasie suszy.

Tradycyjną formą zabezpieczeń przed powodzią są wały przeciwpowodziowe. Znane są już od wieków, nadal pozostają jednak niezastąpione. Ich budowa wymaga czasu, stanowi jednak skuteczną ochronę przed zalaniem zarówno pól uprawnych, jak i terenów miejskich.

W zakres budownictwa hydrotechnicznego wchodzi ponadto budowa ścianek Larsena. Znajdują one zastosowanie w umocnieniu oraz uszczelnieniu nabrzeża. Są to lekkie konstrukcje oporowe zagłębione w grunt i wykonane z drewna, stali lub innego materiału. Ułożone elementy tworzą zwartą płytę wykorzystywaną przy budowlach oporowych i piętrzących. Ścianki szczelne zapobiegają wypłukiwaniu gleby oraz przenikaniu wody. Mogą pełnić funkcję falochronu lub elementów utrzymujących grunt.

Wszelkie prace z zakresu budownictwa hydrotechnicznego powinna wykonywać doświadczona firma melioracyjna. Funkcjonalność wymienionych tu rozwiązań zależy przede wszystkim od jakości ich wykonania oraz dopasowania projektu czy też samego rozwiązania do warunków, w jakich ma być ono zastosowane.

Opracowanie:

Podziel się