Materiał Partnera Co zawiera dokumentacja geotechniczna?

Co zawiera dokumentacja geotechniczna?

Terminu „dokumentacja geotechnologiczna” używamy w dość szerokim kontekście, mając na myśli ogół dokumentów sporządzanych przez specjalistów między innymi w celu sparametryzowania cech działki oraz sprawdzenia jej cech. Zazwyczaj w ramach dokumentacji tego typu znajduje się opinia geotechniczna, dokumentacja związana z badaniem podłoża gruntowego, projekt geotechniczny i dokumentacja geologiczno‐inżynierska.

Czym jest opinia geotechniczna?

Na początku warto omówić opinię geologiczną. Składa się z dwóch elementów – opisowego oraz graficznego. Ten pierwszy informuje między innymi o poziomie wód gruntowych. To tutaj znajdziemy też dane związane z poszczególnymi warstwami gruntu na działce – między innymi te dotyczące ich wilgotności, plastyczności czy gęstości. Sporządzaniem opinii geotechnicznych – oraz pełnych dokumentacji – zajmuje się między innymi firma Geo‐Dom.

Opinia geotechniczna może też zawierać wstępne obliczenia dotyczące nośności gruntów i zalecenia, które wynikają z badań poczynionych przez geologa. Mają one kluczowe znaczenie dla realizacji inwestycji, ponieważ mogą dotyczyć tak istotnych kwestii, jak konieczność wymiany gruntów na działce lub obniżenia poziomu wód.

W segmencie graficznym opinii geologicznej znajdziemy linie przekrojów geotechnicznych oraz punkty wierceń naniesione na plan sytuacyjny. W przekrojach otworów pokazane będą warstwy gruntu.

Dokumentacja badania podłoża gruntowego i projekt geotechniczny

Jeśli mowa o dokumentacji badania podłoża gruntowego, jest ona bardzo podobna do opinii geotechnicznej, z tą jednak różnicą, że zawiera dodatkowo wyniki badań przeprowadzonych sondą dynamiczną (np. sondą CPT lub inną), wyniki badania laboratoryjnego próbek gleby z działki oraz wyniki badań geofizycznych. Znajdziemy tutaj także badania laboratoryjne z sondowań NNS, czyli próbek o nienaruszonej strukturze.

Projekt geotechniczny to zupełnie inna bajka – w nim mieszczą się między innymi dokładne obliczenia nośności, przewidywane zmiany właściwości gruntu oraz zalecenia dotyczące wykonywania trudnych prac ziemnych.

Co zawiera dokumentacja geologiczno‐inżynierska?

Wchodzące w skład dokumentacji geotechnicznej materiały geologiczno‐inżynierskie to wszystkie dane zawarte w opinii technologicznej, dokumentacji badań podłoża gruntowego oraz w projekcie geotechnicznym, które uzupełnione są o projekt robót geologicznych, który określa dokładnie, jakie działania zostaną wykonane w terenie oraz w laboratorium. Projekt ten musi zostać potwierdzony w starostwie powiatowym, jak zresztą cała dokumentacja geotechniczna.

Jej sporządzenie może potrwać nawet sześć miesięcy, z czego zatwierdzenie zajmuje do dwóch, wykonanie badań w terenie oraz laboratoryjnych i wykonywanie dokumentacji 2‐3 miesiące, a poprzedzające ten etap sporządzenie projektu i jego zatwierdzenie półtora miesiąca.

Opracowanie:

Geo-Dom. Usługi geologiczne i inwestycyjne. Kij M.

Lesko , al. Jana Pawła II 64

Podziel się