Materiał Partnera Cudzoziemcy w Polsce. Prawa i obowiązki

Cudzoziemcy w Polsce. Prawa i obowiązki

Cudzoziemcy przebywający na terenie Polski posiadają swoje prawa, jednak na równi z nimi stoją obowiązki, jakich muszą dopełnić. Obcokrajowcy mają możliwość stałego oraz legalnego zatrudnienia. Dzięki temu po pewnym okresie migranci mogą ubiegać się o stały pobyt w Polsce.  Jakie dokładnie prawa przysługują cudzoziemcom przebywającym na terenie kraju?

Prawa oraz obowiązki cudzoziemców w zakresie zatrudnienia

Obecnie dzięki otwartym granicom możliwe jest swobodne przemieszczanie się ludności. Pozwala to na podróże w praktycznie dowolnym kierunku Europy – najczęściej w poszukiwaniu pracy. Podobna tendencja panuje w Polsce – rodowici mieszkańcy emigrują, a ich miejsce zajmują ludzie zza granicy, w poszukiwaniu lepszego życia. Dzięki odpowiednim przepisom osoby takie mogą liczyć na odpowiednie prawa, jednak mają oni także swoje obowiązki. Każdy z migrantów, który przebywa na terenie kraju legalnie oraz podjął tutaj zatrudnienie, może liczyć między innymi na wynagrodzenie, które nie będzie niższe niż to, określone w zezwoleniu na podjęcie pracy w kraju.

Podobnie jak w innych krajach, w Polsce możliwe jest podjęcie zatrudnienia w oparciu o różnego rodzaju umowy. Najbardziej pożądaną przez wszystkich jest umowa o pracę, która daje wiele przywilejów. Migrant pracujący w naszym kraju może liczyć na:

  • określony czas pracy oraz prawo do odpoczynku,
  • wynagrodzenie za okres, w którym przebywał na zwolnieniu chorobowym,
  • dokładnie określone obowiązki dotyczące zatrudnienia,
  • szczegółowo podane informacje dotyczące ewentualnego rozwiązania umowy.

Cudzoziemiec, który straci swoją pracę, koniecznie musi powiadomić wojewodę o takiej sytuacji. Do jego obowiązków należy zgłoszenie utraty pracy w ciągu 15 dni roboczych w przypadku posiadania przez niego karty pobytu czasowego. Zgłoszenie utraty pracy pozwala na uniknięcie wszczęcia postępowania o cofnięcie zezwolenia na pobyt, na czas określony przez kolejne 30 dni od daty, kiedy został zwolniony. W tym czasie migrant ma obowiązek znalezienia kolejnego zatrudnienia. W przypadku niedopełnienia powyższych punktów wojewoda wyznacza czas, jaki ma migrant na opuszczenie kraju. Jeżeli cudzoziemiec nie odwoła się od decyzji wojewody, wówczas jego pobyt na terenie kraju staje się nielegalny. 

Obowiązki oraz prawa cudzoziemca – pobyt stały w kraju

Specjalista z firmy Kancelaria Adwokacka adw. Agnieszka Baran wypowiada się na temat pobytu stałego w kraju:

Możliwość uzyskania przez cudzoziemca pobytu stałego w kraju określa art. 195 ustawy dotyczącej cudzoziemców. Istotnym dla migranta jest fakt, że przyznawane jest ono na czas nieoznaczony. Wniosek o przyznanie stałego pobytu należy złożyć osobiście, nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu na terenie kraju. Przy składaniu wniosku, cudzoziemiec ma obowiązek złożenia również odcisków linii papilarnych - dodaje.

Przy składaniu wniosku o pobyt stały na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, cudzoziemiec ma obowiązek uiszczenia opłat:

  • do urzędu skarbowego,
  • za wydanie dokumentu (karty pobytu).

Nie każdy wniosek o udzielenie pobytu stałego jest rozpatrywany pozytywnie. Należy pamiętać, że istnieją odstępstwa oraz wymagania, jakim musi sprostać osoba ubiegające się o takie zezwolenie.

Podziel się