Materiał Partnera Karta pobytu – jak ją uzyskać?

Karta pobytu – jak ją uzyskać?

Polska jest krajem, do którego przyjeżdża coraz większa liczba cudzoziemców. Głównym powodem jest chęć poprawy jakości swojego życia, lepsze warunki socjalne oraz praca pozwalająca na poprawę statusu finansowego. Przyjeżdżają także  studenci, dla których nauka w naszym kraju to szansa na rozwój osobisty i realizację marzeń i planów zawodowych. By móc przebywać na terenie Rzeczypospolitej konieczne jest uzyskanie pozwolenia w postaci karty pobytu. Czym jest ten dokument? Jak go uzyskać? Jakie informacje zawiera?

Legalny pobyt w Polsce

Celem napływającej do naszego kraju ludność, głównie zza wschodniej granicy, czyli z Ukrainy, Białorusi, jest znalezienie pracy, która pozwoli im na godne życie na miejscu, ale także na uzyskanie środków finansowych, pozwalających im na pomoc pozostałym członkom rodziny przebywającym w ojczystym kraju. Ich decyzja dotycząca wyjazdu zazwyczaj spowodowana jest złą sytuacją materialną oraz polityczną. Jak mówią specjaliści z Danfil, zajmujący się obsługą cudzoziemców, jednym z warunków uprawniających ich do przebywania na terenie Polski oraz wielokrotnego przekraczania granic państw należących do Strefy Schengen bez konieczności posiadania wizy jest karta pobytu. To dokument, zbliżony do dowodu osobistego, potwierdzający tożsamość obcokrajowca, zawierający podstawowe informacje na temat, m. in. obywatelstwa, rodzaju udzielonego zezwolenia, adresu zameldowanie na okres stały lub czasowy, organu wydającego dokument, jego ważność, a także adnotacje w związku ze specjalnym celem pobytu, np. praca sezonowa, zezwolenie na pracę, przeprowadzanie badań naukowych. Karta pobytu z fotografią i z odciskiem linii papilarnych, ważna jest tylko i wyłącznie przy jednoczesnym okazaniu dokumentu podróży, czyli paszportu.

Warunki uzyskania

Istnieje kilka przypadków, kiedy karta pobytu może zostać wydana cudzoziemcowi. Podstawą, od której uzależniona jest ważność dokumentu, jest posiadanie:

  • Zezwolenia na pobyt czasowy – okres ważności taki sam, na jaki wydano pozwolenie pobytu czasowego
  • Zezwolenia na pobyt stały – karta ważna 10 lat
  • Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego – 5 lat
  • Ochrony międzynarodowej – 2 lata
  • Zgody na pobyt ze względów humanitarnych – 2 lata
  • Statusu uchodźcy – 3 lata

Wynika z tego, że najpierw należy uzyskać pozwolenie na pobyt w Polsce, dopiero później, na tej podstawie starać się o wydanie karty pobytu. Wnioski należy składać w Oddziale Paszportowym i Obsługi Klienta w Urzędzie Wojewódzkim, gdyż to wojewoda jest organem wydającym ten dokument. jak wynika z opinii specjalistów z Danfil, zajmujących się udzielaniem kompleksowej pomocy cudzoziemcom, wydanie karty pobytu powinno nastąpić w ciągu 30 dni od uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy i dostarczenia wszystkich niezbędnych dokumentów. Jednakże w praktyce okres oczekiwania jest znacznie dłuższy, ze względu na ogromną ilość napływających do urzędów wniosków. 

Opracowanie:

Danfil Nela Demendecka

Warszawa , Boya-Żeleńskiego 6 lok. 82

Podziel się