Materiał Partnera Znaczenie właściwej gospodarki odpadami

Znaczenie właściwej gospodarki odpadami

O tym, jak duże znaczenie ma gospodarowanie odpadami najwyraźniej świadczy fakt, iż sposób postępowania z nimi jest regulowany prawnie. Obowiązująca ustawa o odpadach ma na celu uregulowanie sposobów gospodarowania odpadami i ich ponownego wykorzystania, celem ograniczenia och negatywnego wpływu na środowisko.

Problem odpadów w Polsce

Ilość produkowanych odpadów, zarówno komunalnych, jak i tych określanych mianem niebezpiecznych, rośnie w zastraszającym tempie – mówi specjalista z przedsiębiorstwa EKOPROD. Niewłaściwe gospodarowania odpadami, niesie ze sobą ryzyko powstawania licznych zagrożeń dla ekosystemu, w tym skażenia wód gruntowych, gleby i powietrza.

Wg danych statystycznych GUS, dramatyczna ilość odpadów w Polsce wynika właśnie z nieracjonalnej gospodarki w tym zakresie. Zamiana tego stanu i lepsze planowanie gospodarowania odpadami pozwoli ograniczyć ilość odpadów składowanych na wysypiskach, co będzie zbawienne nie tylko dla ekologii, ale także przyniesie wymierne korzyści ekonomiczne.

Czym jest gospodarowanie odpadami

Gospodarowanie odpadami to bardzo szerokie znaczeniowo pojęcie. Jego definicja obejmuje zarówno zbieranie i transport odpadów, ich odzysk i sposoby unieszkodliwiania. Wszystkie te działania powinny przebiegać pod nadzorem i wg ustalonego planu, respektującego zasady ochrony środowiska.

Ograniczanie ilości odpadów

Ograniczenie ilości składowanych odpadów jest jednym z najważniejszych zadań właściwiej gospodarki odpadami. Celem takich działań jest utrzymanie ilości odpadów na takim poziomie, który zapewni równowagę ekologiczną, surowcową i sanitarną. Realizowany jest on przede wszystkim przez ich odzyskiwanie, recykling i wtórne wykorzystanie.

Znaczenie ekonomiczne gospodarki odpadami

Właściwa gospodarka odpadami przyczynia się nie tylko do ochrony środowiska, ale przekłada się też pozytywnie na ekonomię kraju. Wtórne wykorzystanie surowców oznacza zwiększenie bazy surowcowej gospodarki, a jednocześnie ograniczenie zużycia nowych materiałów oraz kosztów związanych z ich produkcją. Również sam proces przygotowywania surowców wtórnych do ponownego użycia generuje mniejsze koszty, aniżeli pozyskiwanie nowych materiałów i ich obróbka.

Podziel się