Materiał Partnera Kwalifikowana pierwsza pomoc – poznaj wyższy stopień niesienia pomocy przedmedycznej

Kwalifikowana pierwsza pomoc – poznaj wyższy stopień niesienia pomocy przedmedycznej

Niesienie pomocy w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia to obowiązek każdego z nas. Nie da się jednak ukryć, że zakres udzielanej pomocy przedmedycznej może różnić się od siebie w zależności od wiedzy i umiejętności osoby, która ją niesie. Warto bowiem pamiętać, że o ile ukończenie kursu pierwszej pomocy daje nam niezbędne oraz podstawowe umiejętności związane z ratowaniem zdrowia i życia, o tyle już kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy pozwala na otrzymanie najwyższego z możliwych stopni przeszkolenia w zakresie ratownictwa, dostępnego dla osób, które nie posiadają specjalistycznego wykształcenia medycznego.

Ratownik – to brzmi dumnie

Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy to jedno z najbardziej zaawansowanych szkoleń, dla osób bez wykształcenia medycznego. Ukończenie tego szkolenia, w ogólnej klasyfikacji sytuuje się między tym rodzajem pomocy, której udzielić może każdy przechodzień z podstawową wiedzą o udzielaniu pierwszej pomocy, a medycznymi czynnościami ratunkowymi wykonywanymi przez ratownika medycznego lub lekarza. Dzieje się tak gdyż kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy daje nam wiedzę pełniejszą, niż ma to miejsce w przypadku ukończenia podstawowego kursu pierwszej pomocy, niemniej jednak nie jest ona równoznaczna z wiedzą ratownika medycznego. Wynika to z przepisów prawa, które zgodnie z art. 13 Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, mówią, że kurs KPP kończy się uzyskaniem tytułu Ratownika. Warto przy tym pamiętać, że nie należy mylić go z Ratownikiem Medycznym, który ukończył 3-letnie studia i jest uprawniony do wykonywania medycznych czynności ratunkowych. Podstawowym celem uczestnictwa w szkoleniach KPP jest przygotowanie ratowników jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego, do realizacji zadań z zakresu ratownictwa w czasie akcji. Dotyczy to w szczególności udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy na miejscu zdarzenia, osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego do czasu przekazania ich personelowi zakładów opieki zdrowotnej.

Dla kogo kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

Zgodnie z obowiązującymi przepisami do kursów tego typu mogą przystąpić osoby:

· posiadające pełną zdolność do czynności prawnych,

· których stan zdrowia pozwala na udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Nie da się jednak ukryć, że szkolenie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dedykowane jest przede wszystkim pracownikom jednostek związanych z ratownictwem lub osobom, które ze względu na swoją pracę mogą mieć do czynienia z sytuacjami, w przypadku których niezbędne będzie podejmowanie działań związanych z ratownictwem. Dotyczy to przede wszystkim pracowników jednostek ratownictwa górskiego lub wodnego, policji, strażaków, strażników miejskich, wojskowych, a także osób ochraniających i uczestniczących
w organizacji imprez masowych. Należy przy tym pamiętać, że na kurs taki zapisać się mogą również osoby indywidualne. Program kursu jest ściśle określony w przepisach prawa (rozporządzenie o kwalifikowanej pierwszej pomocy, które jest częścią ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym), zaś prowadzić go mogą wyłącznie jednostki posiadające niezbędne do tego celu uprawnienia, takie jak M&k med Krzysztof Mizera.

Dbaj o swoją wiedzę i umiejętności – pamiętaj o recertyfikacji

Kurs KPP trwa zazwyczaj 66 godzin, zaś tytuł ratownika przysługuje osobom, które ukończyły kształcenie i zdały egzamin państwowy (część teoretyczna oraz praktyczna) z zakresu wiedzy oraz umiejętności objętych programem szkolenia. Następnie wydane zostają odpowiednie dokumenty oraz poświadczenia o ukończeniu szkolenia, a także uzyskaniu tytułu Ratownika. Należy przy tym pamiętać, że zaświadczenie o uzyskaniu tytułu ratownika KPP jest ważne przez okres 3 lat od daty wydania, zaś po upływie tego okresu należy ponownie zgłosić do odpowiedniego podmiotu organizującego kursy KPP w celu ponownego przystąpienia do egzaminu, czyli tzw. recertyfikacji. Sam egzamin recertyfikacyjny nie wymaga ukończenia pełnego kursu KPP po raz drugi. W przypadku recertyfikacji obowiązuje ten sam zakres materiału, co podczas pierwszego egzaminu, a jego zdanie nadaje uprawnienia na kolejne trzy lata, przy czym liczy się data wydania certyfikatu.

Uczestnictwo w kursie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, daje nam większe umiejętności i szersze kompetencje, niż ma to miejsce w przypadku podstawowego kursu pierwszej pomocy. Należy jednak pamiętać, że pomimo w tych różnic cel tego typu szkoleń jest jeden – ratowanie zdrowia i życia ludzkiego.

Opracowanie:

M&k med Krzysztof Mizera

Poznań , Jackowskiego 13 lok. 3

Podziel się