Materiał Partnera
Oświadczenie woli z poświadczeniem notariusza

Oświadczenie woli z poświadczeniem notariusza

W sensie prawnym oświadczenie woli to każdy przejaw woli człowieka, którego celem jest wywołanie skutku prawnego, takiego jak powstanie, ustanie lub zmiana stosunku prawnego. A zatem oświadczeniem woli jest każde zachowanie wyrażające wolę, bez względu na to, czy jest ono wyrażone ustnie, gestem czy złożone na piśmie. Jednak nadanie mocy prawnej oświadczeniu woli wymaga spełnienia kilku warunków.

Warunki uznania oświadczenia woli w sensie prawnym

Podstawowym warunkiem uznania przejawu woli jako oświadczenia woli jest wyrażenie go swobodnie, a więc bez przymusu z zewnątrz. Składanie oświadczenia pod przymusem fizycznym powoduje jego nieważność – wyjaśnia ekspert ze szczecińskiej Kancelarii Notarialnej Doroty Szuman-Krzych.

Oświadczenie składane pod przymusem psychicznym jest wadliwe, co może skutkować uchyleniem się od jego skutków prawnych. Osoba składająca oświadczenie woli musi też być w pełni władz umysłowych. Oświadczenie składane pod wpływem środków zmieniających świadomość (alkohol, narkotyki) skutkuje jego nieważnością.

Kolejnym warunkiem uznania oświadczenia woli jest jego zrozumiała treść. Bez względu na formę wyrażenia woli, treść musi być powszechnie uznana za zrozumiałą. Trzeci i ostatni już warunek mówi o tym, że oświadczenie nie może być wyrażane dla pozoru. Oświadczający musi wyrażać swoją wolę na serio, czyli musi towarzyszyć mu rzeczywista wola wywołania skutku prawnego.

Oświadczenie woli z poświadczeniem notariusza

Jak wspomnieliśmy wcześniej, oświadczenie woli może być złożone w sposób dowolny. Jednak ustawodawca przewiduje sytuacje, w których musi ono przyjąć postać szczególną. Zwiększone wymogi dla niektórych czynności prawnych dają bowiem większą pewność, że czynność zostanie wykonana.

Konieczność poświadczenia notarialnego oświadczenia woli służy także ochronie podmiotu przed nieprzemyślanymi decyzjami, jako że zachowanie pewnej określonej formy wymaga dodatkowego czasu i nakładu pracy. Również jawność tak dokonanej czynności prawnej w stosunku do osób trzecich służy ochronie interesu składającego oświadczenie.

Oświadczenie woli z poświadczeniem notariusza ma również tę korzyść, że pozwala podmiotom na uzyskanie fachowej rady prawnej. Dodatkowo, tak sporządzone oświadczenie gwarantuje bezpieczeństwo, ponieważ dokument stanowi dowód, który może okazać się przydatny w przypadku prób uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia.

Czynność prawna w formie notarialnej polega na spisaniu przez notariusza oświadczeń woli stron. W przypadku sporządzania aktu notarialnego, prawnik uczestniczy także w redakcji dokumentu. W takiej sytuacji notariusz powinien pełnić funkcję bezstronnego świadka, który swoim podpisem potwierdza, że oświadczenie woli jest ważne i wolne od wad.

Podziel się