Materiał Partnera Jak wygląda szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej?

Jak wygląda szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej?

Szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej są obligatoryjne dla wszystkich pracowników niezależnie od branży. W obowiązku każdego pracodawcy jest zapewnienie pracownikom odbycia takiego szkolenia. Dotyczy ono przestrzegania zasad ochrony przeciwpożarowej, której celem jest zapobieganie pożarom oraz ochrona zdrowia i życia ludzkiego. Często jest łączone ze szkoleniem BHP.

Szkolenia PPOŻ mogą być prowadzone przez pracowników wewnętrznych danej firmy, ale również przez instruktorów z zewnątrz. Zajmuje się nimi m.in. Czekpoż z miejscowości Śliwniki.  Poza szkoleniami PPOŻ, obejmującymi zagadnienia teoretyczne oraz ćwiczenia praktyczne, firma opracowuje instrukcje bezpieczeństwa pożarowego dla instytucji, pomaga w doborze instalacji PPOŻ oraz zajmuje się oceną bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Rodzaje szkoleń PPOŻ

Zgodnie z Ustawą wyróżnia się trzy rodzaje szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Na szkoleniach wstępnych, które muszą być przeprowadzone w pierwszym półroczu od momentu zatrudnienia, nowi pracownicy zostają zapoznani z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego obowiązującą w ich miejscu pracy. Szkolenia podstawowe dotyczą konkretnego zapoznania pracowników z umiejscowieniem gaśnic, zasadami ich używania, zagrożeniami pożarowymi, jakie mogą wystąpić w ich miejscu pracy, drogą ewakuacji w przypadku wystąpienia pożaru, jak również z obowiązkami, jakie spoczywają na każdym pracowniku i dotyczą zapobiegania pożarom w zakładzie pracy. Z kolei szkolenia specjalistyczne dedykowane są pracownikom, którzy na co dzień mają styczność z materiałami łatwopalnymi, ale też dla tych, którzy zabezpieczają miejsca szczególnie narażone na zaprószenie się ognia.

Jak przebiega szkolenia PPOŻ?

Forma szkolenia PPOŻ może przybrać postać instruktażu, kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego. Szkolenia te najczęściej prowadzone są przez inspektorów przeciwpożarowych, pracujących w danym zakładzie pracy, lub specjalistów z zewnętrznych firm, takich jak Czekpoż. Powinny odbywać się regularnie, gdyż zmniejsza to ryzyko wystąpienia sytuacji niepożądanych i szkodliwych dla zdrowia fizycznego i psychicznego człowieka. Omawiane zagadnienia mają na celu  przede wszystkim zdobycie umiejętności gaszenia pożarów przy użyciu dostępnego sprzętu.  Kładzie się tu także duży nacisk na przestrzeganie zasad BHP. Dzięki szkoleniom PPOŻ firma może zniwelować ryzyko poniesienia strat związanych z wystąpieniem pożaru. Poruszane są tu kwestie dotyczące m.in. informacji jak przebiega system dróg ewakuacyjnych, czy jak bezpiecznie korzystać z urządzeń i instalacji (np. gazowej). Materiały szkoleniowe instruktorzy przygotowują pod kątem specyfiki poszczególnych zakładów oraz konkretnych stanowisk i są bardzo pomocne w ograniczeniu ryzyka zawodowego. Znajomość ogólnych zasad pozwoli pracownikom zachować się w odpowiedni sposób w razie zagrożenia pożarem.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas