Materiał Partnera Instrukcja przeciwpożarowa

Instrukcja przeciwpożarowa

Instrukcja zawiera zbiór niezbędnych informacji z zakresu bezpieczeństwa pożarowego. Jest to dokument pomocniczy dla jednostek straży pożarnych oraz innych służb ratowniczych prowadzących działania na terenie obiektów.

Po co, dlaczego

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest to opracowanie, którego celem jest ustalenie wymagań ochrony przeciwpożarowej w zakresie organizacyjnym, technicznym i porządkowym, jakie należy uwzględnić podczas eksploatacji konkretnego budynku.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego należy opracować dla obiektów budowlanych lub ich części stanowiących strefy pożarowe, pełniących funkcję użyteczności publicznej (np. szkoła, bank), zamieszkania zbiorowego (np. hotel, schronisko), produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich.

Co powinna zawierać instrukcja ppoż.

Każda instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna być opracowana z uwzględnieniem charakterystyki danego budynku oraz przeprowadzanych w danym przedsiębiorstwie, czy zakładzie procesów technologicznych. Nie może być uniwersalna, powielana bez uwzględnienia specyfiki obiektu. 

Instrukcja przeciwpożarowa powinna w szczególności uwzględniać:

 1. Warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania i warunków technicznych obiektu, w tym zagrożenia wybuchem;
 2. Określenie wyposażenia w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym;
 3. Sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru lub innego zagrożenia;
 4. Sposoby zabezpieczenia prac pożarowo niebezpiecznych, w przypadku gdy takie prace są przewidywane;
 5. Warunki i organizację ewakuacji z obiektu oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania tzw. próbna ewakuacja;
 6. Sposoby zapoznania użytkowników obiektu z przepisami przeciwpożarowymi (szkolenia ppoż) oraz treścią instrukcji bezpieczeństwa pożarowego;
 7. Zadania i obowiązki stałych użytkowników w zakresie ochrony ppoż;
 8. Graficzne plany obiektów, w tym ich usytuowanie, oraz terenu przyległego, z uwzględnieniem w szczególności:
 • wysokości, liczby kondygnacji oraz powierzchni budynku,
 • odległości od obiektów sąsiadujących,
 • parametrów pożarowych występujących w obiekcie substancji palnych,
 • gęstości obciążenia ogniowego,
 • kategorii zagrożenia ludzi, przewidywanej liczby osób w pomieszczeniach oraz na każdej kondygnacji,
 • pomieszczeń i stref zagrożenia wybuchem,
 • stref pożarowych oraz pomieszczeń wydzielonych pożarowo,
 • warunków ewakuacji, w tym kierunków i wyjść ewakuacyjnych,
 • usytuowania urządzeń ppoż i gaśnic, materiałów niebezpiecznych pożarowo, kurków głównych gazu oraz miejsc lokalizacji elementów sterujących urządzeniami ppoż,
 • dźwigów dla ekip ratowniczych oraz dojść do nich,
 • hydrantów zewnętrznych oraz innych źródeł wody do celów gaśniczych,
 • dróg pożarowych i innych dróg dojazdu dla jednostek ochrony przeciwpożarowej, w tym wjazdów na teren ogrodzony;

      -   Wskazanie osób lub podmiotów opracowujących instrukcję.

Podziel się