Materiał Partnera Zasady przeprowadzania ekspertyz geologicznych

Zasady przeprowadzania ekspertyz geologicznych

Ekspertyza geologiczna, zwana również opinią geologiczną, jest dokumentem, który określa warunki geologiczne danego podłoża gruntowego oraz przedstawia wnioski i zalecenia techniczne. Przeprowadza się nią dla projektów budowlanych, np. budynków, hal, obiektów przemysłowych, dróg, sieci wodociągowo – kanalizacyjnych lub wałów przeciwpowodziowych. Składa się z części opisowej i graficznej.

 

Czym zajmuje się geolog?

Zanim przejdziemy do wyjaśnienia zasad przeprowadzania ekspertyz geologicznych, wskażmy, czym zajmuje się geolog przeprowadzający taką ekspertyzę. Jak wskazuje jeden z pracowników firmy Geotest Zakład Robót Geologiczno – Inżynieryjnych w Tychach: Do zadań geologa należy:
- wykonywanie geologicznych prac terenowych, tj. wykonywanie terenowych badań geologicznych, hydrogeologicznych i geologiczno – inżynierskich (np. rozróżnianie form geologicznych i procesów powstawania form krasowych),
- obsługa geologiczna wierceń (np. określanie przyczyn awarii wiertniczych),
- prowadzenie laboratoryjnych prac diagnostycznych, tj. minerałów, skał, wód i gruntów (np. określanie właściwości próbek skalnych),
- dokumentowanie i przetwarzanie wyników badań oraz
- prowadzenie działalności geoturystycznej (np. określanie walorów i przydatności form geologicznych jako stanowiska geoturystycznego).

 

Część opisowa i graficzna ekspertyzy geologicznej

Ekspertyzę geologiczną przeprowadza się m.in. na podstawie Polskich Norm, obowiązujących przepisów prawnych, wizji terenu, materiałów naukowych, popularno – naukowych lub innych ekspertyz geologicznych. Ekspertyza geologiczna składa się z części opisowej i z części graficznej.

W pierwszej z nich przedstawiana jest podstawa prawna i inne materiały, które posłużyły do przygotowania ekspertyzy. W tej części opisuje się także położenie i morfologię terenu, przedstawia się opis wykonywanych prac, warunki geologiczne i hydrologiczne podłoża gruntowego, tj. charakterystykę podłoża, wód gruntowych, podział na warstwy, opis własności fizyko – mechanicznych gruntów oraz wnioski i założenia techniczne.

W drugiej części ekspertyzy geologicznej załącza się różnego rodzaju materiały graficzne, np. mapy dokumentacyjne, zestawienie wyników badań laboratoryjnych albo wartości charakterystyczne i współczynniki obliczeniowe.

Ekspertyza geologiczna może posłużyć innym grupom zawodowym, np. inżynierom budownictwa lub architektom. Ci ostatni, znając specyfikę gruntu, będą mogli na jej podstawie zaprojektować dom, a zwłaszcza ustalić odpowiedni rodzaj fundamentu pod jego budowę.

Podziel się