Materiał Partnera Na czym polega rewitalizacja terenów poprzemysłowych?

Na czym polega rewitalizacja terenów poprzemysłowych?

Rewitalizacja jest systemem działań, które mają na celu ożywienie i zrównoważony rozwój terenów oraz obszarów, które straciły swoje dotychczasowe funkcje, np. gospodarcze lub społeczne. Rewitalizacji poddaje się obszary miejskie, tereny powojskowe oraz poprzemysłowe. W tym artykule zajmiemy się tym ostatnim zagadnieniem – skupimy się na wyjaśnieniu, na czym polega rewitalizacja terenów poprzemysłowych.

Czemu służy rewitalizacja?

Najwięcej terenów poprzemysłowych i zdegradowanych znajduje się w województwie śląskim. Związane są one z działalnością górnictwa i przemysłu przeróbczego. Dodatkowo znajdują się tam tereny wykorzystywane przez huty żelaza i metali nieżelaznych, koksownie, zakłady chemiczne i zakłady papiernicze. Niektóre z nich zostały zlikwidowane w całości lub częściowo, ale jest również spora część takich terenów, które ciągle działają. Degradacja terenów poprzemysłowych wynika z zanieczyszczeń chemicznych i degradacji morfologicznej. Aby doprowadzić taki teren do stanu, w którym będzie można go wykorzystać i zagospodarować, należy przeprowadzić rewitalizację.

Jakie działania wykonuje się w ramach rewitalizacji poprzemysłowej?

W Polsce odpowiedzialność za rewitalizację rozkłada się na różne podmioty – władającego terenem, osobę, która spowodowała degradację lub starostę. Niestety często pojawia się problem opuszczonego terenu. Wynika to z faktu, że po zaprzestaniu działalności gospodarczej  właściciel najczęściej przestaje istnieć, a odpowiedzialność spada na władze publiczne. Powstały w 2004 roku Program Rządowy Dla Terenów Poprzemysłowych przewiduje finansowanie rewitalizacji z trzech źródeł, do których należą: fundusz ochrony środowiska, fundusz Unii Europejskiej oraz budżet państwa.

W ramach inwestycji w rewitalizację obszarów poprzemysłowych przeprowadza się następujące działania:

  • izolacja, remont, prace rozbiórkowe, przebudowa lub adaptacja budynków, obiektów, infrastruktury i urządzeń poprzemysłowych wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu, aby nadać mu nowe funkcje użytkowe
  • zagospodarowanie pustych przestrzeni w harmonii z otoczeniem na cele usługowe, edukacyjne, społeczne, turystyczne, rekreacyjne, gospodarcze czy kulturalne,
  • wyburzanie budynków na cele: usługowe, kulturowe, edukacyjne, gospodarcze, turystyczne lub rekreacyjne,
  • renowacja lub prace związane z konserwacja i rewaloryzacją, a także adaptacja budynków oraz infrastruktury o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym,
  • prace konserwatorskie, odnawianie budynków o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym znajdujących się w rejestrze zabytków wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu, który może przyczynić się do tworzenia stałych miejsc pracy,
  • zakładanie parków lub zalesianie oczyszczonego terenu w celu nadania mu funkcji turystycznych lub rekreacyjnych,
  • zabudowa pustych przestrzeni,
  • budowa, przebudowa lub remont podstawowej infrastruktury komunalnej,
  • tworzenie stref bezpieczeństwa na terenie byłych obszarów poprzemysłowych, aby zapobiec przestępczości w zagrożonych patologiami i społecznymi obszarach miast.

Z każdym rokiem pojawia się coraz więcej projektów inwestycji, które uzyskują dofinansowanie z zewnętrznych środków, co sprawia, że wiele terenów zdegradowanych jest przywracana do życia i mądrze zagospodarowana – zauważa ekspert z firmy EkoProd sp. z o.o., która jest jednym z największych producentów kruszyw sztucznych w Polsce.

Podziel się