Materiał Partnera Jakie rodzaje robót ziemnych możesz zlecić profesjonalistom?

Jakie rodzaje robót ziemnych możesz zlecić profesjonalistom?

Budowa domu wymaga odpowiedniego przygotowania. Należą do niego nie tylko rozplanowanie procesu i uzyskanie pozwolenia, ale również prace przygotowawcze. Zanim na terenie budowy pojawi się ciężki sprzęt budowlany i prace rozpoczną się na dobre, konieczne jest przygotowanie terenu. Wszystkie te działania nazywamy robotami ziemnymi. Zobacz, jakie prace ziemne wyróżniamy  i kiedy należy je wykonać.

Czym są roboty ziemne?

Roboty ziemne to z definicji wydobywanie gruntu naturalnego, usuwanie go z pola budowy oraz przemieszczanie lub odpowiednie kształtowanie. Roboty ziemne prowadzone są podczas realizacji zleceń dotyczących budowli podziemnych, fundamentów budowli nadziemnych, kształtowania terenu, kształtowania podłoża pod różne nawierzchnie czy budowy instalacji podziemnych. Wykonywanie takich prac jest ściśle regulowane przez prawo i wykonywane musi być przez specjalistów, takich jak na przykład firma Cat Mazury, posiadających stosowne uprawnienia.

Prace ziemne zazwyczaj polegają na odspojeniu od calizny, wydobyciu materiału, a także jego transporcie. Zaliczamy do nich także układanie i zagęszczanie masy ziemnej. Prace te mogą być prowadzone na różne sposoby, zazwyczaj jednak stosuje się w tym celu sprzęt budowlany, taki jak koparko-ładowarki. Nie jest to jedyny sposób na prace ziemne. Obok przeprowadzania ich metodami mechanicznymi, czyli za pomocą maszyn, mogą być one prowadzone też ręcznie, lub też za pomocą materiałów wybuchowych. Ta ostatnia metoda stosowana jest, gdy mamy do czynienia ze skałami lub innymi gruntami twardymi i zbitymi, których w inny sposób nie da się usunąć, a także w przypadku wyburzeń budynków.

Rodzaje prac ziemnych

Roboty ziemne podzielić możemy, w zależności od wykonywanych prac i stosowanych technologii na podstawowe oraz wykończeniowe, przygotowawcze i porządkowe. Do tych podstawowych zaliczyć możemy:

 • makroniwelację,
 • wykopy,
 • nasypy,
 • zasypki i podsypki z zagęszczeniem,
 • niwelację i ostateczne kształtowanie terenu.

Wykopy to prace polegające na usuwaniu gruntu, celem odpowiedniego uksztaltowania ziemi. Najczęściej wykonywane prace to wykopy szerokoprzestrzenne pod obiekty budowlane – jeśli wymiary dna przekraczają w obu kierunkach 1,5 metra, wykopy wąskoprzestrzenne pod rowy i instalacje – o szerokości do 1,5 metra i zazwyczaj znacznej długości, a także wykopy liniowe pod drogi. Wyróżniamy także wykopy jamiste, najmniejsze z wykopów, nie przekraczające 1,5 metra szerokości ani długości.

Nasypy natomiast to budowle ziemne nad powierzchnią ziemi. Ich tworzenie jest znacznie niebezpieczniejsze, ponieważ polegają na usypywaniu konstrukcji, dlatego warto w tym celu zatrudnić profesjonalistów.

Wykończeniowe i przygotowawcze roboty ziemne

Poza podstawowymi pracami ziemnymi możemy zlecić firmie budowlanej również inne zadania, określane mianem robót wykończeniowych i przygotowawczych. Roboty ziemne wykończeniowe obejmują przede wszystkim:

 • wyrównanie dna wykopów szerokoprzestrzennych,
 • wykopy pod ławy i stopy fundamentowe,
 • profilowanie nasypów i wyrównywanie skarp,
 • zagęszczanie skarp oraz podłoży,
 • mikroniwelację,
 • kształtowanie małej architektury,

układanie ziemi roślinnej lub darni w terenie, a także na skarpach budowli ziemnej.

Roboty ziemne przygotowawcze polegają z kolei na wykonaniu prac niezbędnych do rozpoczęcia właściwych prac ziemnych: usunięciu darniny i ziemi roślinnej, wycięciu starodrzewu, wykarczowaniu pni i krzewów, wytyczeniu budowli ziemnych, odprowadzeniu wód opadowych, czasowym obniżeniu poziomu wód gruntowych oraz spulchnieniu gruntu spoistego.

Poza wymienionymi rodzajami prac ziemnych mały procent stanowią także prace porządkowe, wykonywane na zakończenie realizacji.

Opracowanie:

Kruczyńska Marta Cat mazury

Biała Piska , Cicha 19

Podziel się