Artykuł sponsorowany Co grozi za nieprzepisowy wywóz gruzu?

Co grozi za nieprzepisowy wywóz gruzu?

Odpowiednie zagospodarowanie odpadów budowlanych to szansa na poprawę stanu środowiska naturalnego i przekazanie ich do recyklingu. Gruz betonowy jest coraz częściej używany jako kruszywo budowlane, materiał do utwardzania dróg, a niekiedy również jako składnik nowo produkowanych betonów. Zagospodarowuje się również gruz ceglany, korzystając z niego przy zagęszczaniu podłoża czy budowie placów postojowych.

 

Co należy zrobić z gruzem pozostałym po pracach budowlanych?

 

Prowadzenie budowy, remontu lub modernizacji budynku zwykle wiąże się z powstaniem odpadów budowlanych. Najczęściej są to resztki materiałów budowlanych – zaschnięte zaprawy, kleje do płytek ceramicznych, beton, a w wielu przypadkach także gruz pochodzący z wyburzanych ścianek, skuwanych tynków czy okładzin podłogowych. Wszystkie te pozostałości, podobnie jak opakowania po użytych materiałach, zdemontowane rury, przewody, kaloryfery, skute płytki czy zdjęty parkiet są odpadkami, które nie mogą być wrzucone do zwykłych pojemników na śmieci.

 

Zgodnie z przepisami ustawy o odpadach wszystkie pozostałości będące odpadami, a zatem materiały, których posiadacz ma zamiar się pozbyć lub powinien to uczynić ze względu na obowiązujące regulacje, muszą być przekazane przedsiębiorcy, który posiada zezwolenie na ich odbiór. W przypadku odpadów budowlanych będzie to zezwolenie na odbiór odpadów z kategorii 17, wg rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów. Obowiązek przekazania odpadów spoczywa na ich wytwórcy lub posiadaczu – wyjaśnia przedstawiciel firmy Zuzper, która zajmuje się zagospodarowywaniem odpadów.

 

W myśl przepisów ustawy o odpadach ich wytwórcą jest podmiot wykonujący usługę budowlaną w zakresie budowy, rozbiórki, remontu, lub prowadzenia prac porządkowych. Jeśli w umowie z inwestorem nie znajduje się inny zapis, to obowiązek zagospodarowania odpadów budowlanych spoczywa na wykonawcy robót. W praktyce jednak przy mniejszych  zleceniach na ogół do zagospodarowania odpadów zobowiązuje się zlecający prace.

 

Najprostszą metodą na pozbycie się odpadów budowlanych jest zlecenie podstawienia stalowego kontenera o pojemności dopasowanej do ilości gruzu. Jeśli odpadów jest mniej można również zdecydować się na zamówienie wykonanego z tworzywa big baga. Po zapełnieniu się zamówionego pojemnika firma, która go ustawiła, odbiera odpady i przekazuje je po odpowiedniej segregacji do recyklingu lub na składowisko, w zależności od ich typu. Osoby, które zdecydują się na pozbycie się gruzu w inny sposób, ryzykują wysoką karę.

 

Jakie kary mogą spotkać osobę, która pozbywa się gruzu niezgodnie z przepisami?

 

Wyrzucenie gruzu na własną rękę jest traktowane jak wykroczenie lub przestępstwo, w zależności od sposobu, w jaki się ich pozbyto i miejsca, w którym zostały wyrzucone. Warto pamiętać, że zasady gospodarki odpadami są regulowane przez „Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie” uchwalany przez radnych. Określa on, jakie rodzaje odpadów powinny być umieszczane w kontenerach podstawianych przez współpracującą z gminą firmą. Choć w niektórych gminach istnieje możliwość nieodpłatnej utylizacji gruzu i innych odpadów budowlanych przez służby komunalne to zwykle za wrzucenie ich do jednego z kontenerów przeznaczonych na odpady innego rodzaju może zostać nałożony mandat karny w wysokości od 20 do 500 złotych.

 

Równie surowo może zostać potraktowane pozostawienie gruzu na własnej działce. Czyn taki może zostać uznany za wykroczenie z art. 117 Kodeksu wykroczeń (KW) i zostać ukarany grzywną w wysokości do 1500 zł. Za wyrzucenie gruzu w miejscu publicznym można dostać mandat na podstawie art. 145 KW w wysokości do 500 zł. Wywiezienie gruzu do lasu oznacza dużo poważniejsze konsekwencje, zarówno jeśli chodzi o wymiar finansowy, jak i możliwość wydania przez sąd postanowienia o pozbawieniu wolności.

Według art. 162 KW kto wywozi do lasu śmieci, podlega karze grzywny, która może wynieść do 5000 zł. W przypadku, gdy gruz zostanie zakopany lub zatopiony, sprawca może zostać ukarany aresztem. W obu przypadkach sąd może też zdecydować o konieczności zapłacenia nawiązki, a przy zakopywaniu lub zatapianiu jej wysokość będzie równa kosztom usunięcia odpadów.

 

Warto jednak pamiętać, że jeśli pozostawienie gruzu zostanie uznane za zagrażające zdrowiu lub życiu ludzi, czy będzie się wiązać się z groźnym zanieczyszczeniem środowiska karą może być pozbawienie wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Tak wysokiej kary można się spodziewać, jeśli w odpadach znajdą się substancje szkodliwe, np. azbest czy świetlówki zawierające rtęć.

Ukarane może być również wywiezienie gruzu do lasu lub na pole należące do innej osoby. W takim przypadku na mocy art. 154 KW sprawca może zostać ukarany grzywną do 1000 zł. Karane jest także wyrzucenie gruzu na drogę publiczną. W takim przypadku w grę wchodzi art. 91 KW i sankcja w postaci grzywny do 1500 zł.

 

Warto pamiętać, że w przypadku, gdy gruzu nielegalnie pozbywa się firma, mogą jej grozić sankcje przewidziane w ustawie o odpadach.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas