Materiał Partnera Biuro Geodezji TB Tadeusz Białyński – Twoja inwestycja w dobrych rękach

Biuro Geodezji TB Tadeusz Białyński – Twoja inwestycja w dobrych rękach

Doświadczenie, specjalistyczna wiedza oraz znajomość nieustannie zmieniających się przepisów prawa to niewątpliwe atuty firmy TB Tadeusza Białyńskiego, Biura Geodezji, które od 30 lat działa w Szamotułach, w województwie wielkopolskim, obsługując osoby prywatne oraz przedsiębiorców. Zakres usług, świadczonych przez tę lokalną firmę, jest bardzo szeroki i obejmuje pomoc oraz wsparcie zarówno na etapie planowania, jak i realizacji czy odbioru gotowej inwestycji.

Mapy do celów projektowych i inwentaryzacje powykonawcze obiektów

Jednymi z najważniejszych dokumentów, niezbędnych w trakcie planowania budowy, modernizacji lub przebudowy obiektów są mapy oraz inwentaryzacje. Potrzebujesz mapy do celów projektowych lub chcesz dokonać zmian w istniejącej już zabudowie? Uprawnieni geodeci z Biura TB Tadeusza Białyńskiego pomogą Ci przejść przez zawiłe procedury urzędowe, wykonają pomiary terenowe (w tym: tyczenie osi i ścian budynku) oraz opracują dokumentację, bez której nie dokonasz zgłoszeń ani nie uzyskasz potrzebnych decyzji czy pozwoleń od instytucji państwowych.

Biuro w Szamotułach zajmuje się kompleksową, geodezyjną obsługą inwestycji, która polega na bieżącym nadzorze oraz ocenie zgodności powstającego obiektu z projektem architektonicznym oraz wcześniej dokonanymi pomiarami terenowymi. Dzięki merytorycznemu wsparciu i regularnym kontrolom obiektów możliwe jest szybkie wykrycie wszelkich anomalii i odchyleń od przyjętych założeń projektowych oraz ich wczesne skorygowanie przez podwykonawców robót. Rola geodety polega też na sporządzaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej – mapy wskazującej bieżące usytuowanie budynku, ogrodzenia, przebiegu urządzeń podziemnych, sieci uzbrojenia terenu oraz przyłączy: gazu, wody, kanalizacji.

Podziały nieruchomości, ustalanie granic i wznawianie znaków granicznych

Biuro Geodezyjne TB zajmuje się również podziałami nieruchomości, działek, a także ustalaniem przebiegu linii, umiejscowienia punktów oraz wznawianiem znaków granicznych. Usługi doświadczonego geodety są nieocenione szczególnie wówczas, gdy dochodzi do sytuacji spornych pomiędzy współwłaścicielami gruntów bądź nieruchomości – specjalista dokonuje szczegółowej analizy, porównując wszelkie, dostępne informacje, zawarte w księgach wieczystych z wynikami pomiarów własnych. Zgromadzone w ten sposób dane służą do zawarcia ugody między stronami lub mogą stanowić dowód w dalszym postępowaniu administracyjnym oraz sądowym.

Opracowanie:

Podziel się