Materiał Partnera Skup wierzytelności – przebieg i korzyści dla wierzyciela

Skup wierzytelności – przebieg i korzyści dla wierzyciela

Próba odzyskania wierzytelności to wieloetapowy proces, który – przy braku współpracy ze strony dłużnika – może trwać długo i odnieść skutek dopiero po zaangażowaniu w sprawę komornika. Alternatywę dla windykacji należności stanowi skup wierzytelności. Niewątpliwą zaletą tego rozwiązania jest jego natychmiastowość. Usuwa też ryzyko nieodzyskania długu.

Skup długów

Największym ryzykiem związanym z egzekucją należności jest niewypłacalność dłużnika. W takim przypadku żadne postępowanie windykacyjne nie będzie skuteczne. Powoduje to nie tylko straty finansowe w postaci nieodzyskanej należności, ale negatywnie wpływa też na wiarygodność firmy. Usługi w zakresie zarówno windykacji, jak i skupu wierzytelności prowadzi firma TFF w Katowicach.

Cesja wierzytelności może dotyczyć należności z nieuregulowanych faktur z bieżącej działalności gospodarczej, sądowych nakazów zapłaty oraz należności wynikających z umów w zakresie roszczeń prywatnych i firmowych.

W ramach tej usługi wierzyciel może pozbyć się wierzytelności przedawnionych, czyli takich, w których dłużnik może skutecznie wnieść zarzut przedawnienia. Nabywane są także należności nieściągalne – to przypadki, gdzie egzekucja długu jest niemożliwa lub znacznie utrudniona ze względu na zaginięcie, lub zgon dłużnika, kwestionowanie przez niego kwoty dłużnika, niewypłacalność dłużnika. Możliwa jest też sprzedaż wierzytelności nierokujących na odzyskanie pomimo wielu prób oraz drobnych, których kierowanie na windykację sądową byłoby nieopłacalne.Korzyści wierzyciela

Oferowany przez firmy windykacyjne zakup wierzytelności przynosi wierzycielowi liczne korzyści. Pierwszą z nich jest natychmiastowa poprawa sytuacji finansowej firmy – kwota, za jaką wierzyciel sprzedaje dług, jest mu wypłacana natychmiast po podpisaniu umowy przelewu wierzytelności. Tym samym ryzyko nieodzyskania należności przechodzi na jej nabywcę. Warunki, na jakich odbywa się skup wierzytelności, określane są indywidualnie na podstawie sytuacji wierzyciela i dłużnika oraz rodzaju długu. Głównym czynnikiem determinującym wysokość kwoty, za jaką sprzedany zostaje dług, jest sytuacja majątkowa dłużnika.

Sprzedaż wierzytelności to skuteczny sposób uporządkowania bilansu finansowego firmy. Usunięcie z niego nieuregulowanych należności. Usunięcie z niego nierzetelnych klientów i kontrahentów pozwoli uzyskać rzeczywisty obraz budżetu przedsiębiorstwa, podnosi wiarygodność i poprawia zdolność kredytową.

Zaletą tego rozwiązania są ponadto zerowe koszty ze strony wierzyciela. Wszelkie opłaty sądowe związane z egzekucją długu w momencie cesji wierzytelności przechodzą na jego nabywcę.

Podziel się