Artykuł sponsorowany Rodzaje szkoleń BHP

Rodzaje szkoleń BHP

Mogłoby się wydawać, że niektóre stanowiska pracy są wolne od zagrożeń zdrowia i życia; że przychodząc do pracy w biurze nie musimy martwić się żadnymi niebezpieczeństwami. W rzeczywistości jednak każdy pracownik powinien mieć świadomość, że nawet niepozorne wypadki mogą mieć fatalne konsekwencje, nie tylko dla niego, ale również dla innych pracowników. Dlatego tak ważne jest przeprowadzanie w zakładzie pracy odpowiednich szkoleń BHP.

Szkolenie wstępne

Jak sama nazwa wskazuje, pracownik odbywa tego typu szkolenie na początku zatrudnienia w firmie. Szkolenia tego rodzaju przeprowadzane są w formie instruktażu i dzielą się na dwie podkategorie: instruktaż ogólny BHP i instruktaż stanowiskowy

- Celem instruktażu ogólnego jest zapoznanie pracownika z podstawowymi i powszechnie obowiązującymi w danym zakładzie pracy przepisami BHP – mówi przedstawiciel firmy Sebal – Instruktaż powinien zostać zrealizowany w czasie nie krótszym, niż 3 godziny lekcyjne w przypadku zwykłych pracowników – dla osób na stanowiskach zwierzchniczych czas prowadzenia szkolenia można przedłużyć do 4 godzin lekcyjnych. Instruktaż ogólny przeprowadzany jest dla wszystkich nowozatrudnionych pracowników, studentów odbywających praktykę studencką oraz uczniów szkół zawodowych, zatrudnionych w celu praktykowania zawodu.

Instruktaż stanowiskowy BHP

To szkolenie stanowi rozwinięcie instruktażu ogólnego i ma na celu zapoznanie biorących w nim udział osób ze środowiskiem pracy i ryzykiem zawodowym występującym na ich stanowisku, a także metodami bezpiecznego wykonywania pracy oraz sposobami ochrony przed zagrożeniem. Instruktaż jest przeprowadzany dla pracowników nowych, zaczynających pracę na stanowiskach, na których występuje zagrożenie ze strony szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych czynników, takich jak wysoki poziom hałasu, zapylenie, wysoka temperatura. Ponadto przeprowadza się go dla pracowników przenoszonych na takiego typu stanowisko oraz uczniów i studentów odbywających praktykę. 

Szkolenia okresowe

Ich celem jest przypomnienie i utrwalenie wiedzy zdobytej podczas szkoleń wstępnych, a także zapoznanie się z nowych zasadami BHP, o ile takie zostały w międzyczasie wprowadzone. Kierowane są one do wszystkich pracowników, którzy pracują w firmie już od dłuższego czasu. Częstotliwość przeprowadzania tego typu szkoleń uzależniona jest od charakterystyki stanowiska, na którym zatrudnieni się uczestnicy szkoleń. Dla pracowników biurowych szkolenie okresowe przeprowadza się nie rzadziej niż raz na 5 lat, natomiast dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach roboczy – nie rządniej, niż raz na 3 lata. Jeśli na danym stanowisku roboczym pracownik jest narażony na szczególnie duże zagrożenia, szkolenie przeprowadza się nie rzadziej, niż raz na rok. Pierwsze szkolenie okresowe odbywa się w okresie 6 (dla pracodawców osób kierujących pracownikach) lub 12 (dla pracowników) miesięcy. Szkolenie okresowe kończy się sprawdzianem przyswojonej wiedzy oraz wydaniem zaświadczenia potwierdzającego odbycie szkolenia.

 

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas