Materiał Partnera Rodzaje i okres ważności szkoleń BHP

Rodzaje i okres ważności szkoleń BHP

Zapewnienie pracownikom szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy leży w gestii pracodawcy. Dlatego właśnie on musi zorganizować szkolenia wstępne, a także dopilnować terminów kolejnych szkoleń okresowych.

Rozróżnia się 2 zasadnicze rodzaje pracowniczych szkoleń z zakresu BHP. Są to szkolenia wstępne, prowadzone przed rozpoczęciem pracy na danym stanowisku oraz cyklicznie powtarzane szkolenia okresowe – wyjaśnia nasz rozmówca z przedsiębiorstwa FIREWALL.

Wstępne szkolenia BHP

Na wstępne szkolenie BHP składają się: instruktaż ogólny, który zaznajamia pracownika z podstawami BHP opisanymi w Kodeksie pracy, zasadami określonymi w regulaminach obowiązujących w danym zakładzie pracy, a także zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku oraz instruktaż stanowiskowy.

Instruktaż stanowiskowy zaznajamia uczestników szkolenia ze środowiskiem danej pracy, informuje o potencjalnych zagrożeniach i sposobach ochrony przed nimi, a przede wszystkim przygotowuje do bezpiecznego wykonywania pracy na danym stanowisku.

Wstępne szkolenie obowiązuje przez okres 1 roku, co oznacza, że przed upływem 12 miesięcy pracy na danym stanowisku pracownik musi przejść swoje pierwsze szkolenie okresowe.

Szkolenia okresowe BHP

Celem szkoleń okresowych jest utrwalenie i aktualizacja wiedzy oraz umiejętności pracowników z zakresu BHP. Podczas szkoleń okresowych wprowadzane są też informacje na temat nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych stosowanych w zakładzie pracy. Częstotliwość obowiązkowego odbywania szkoleń okresowych uzależniona jest od charakteru wykonywanej pracy.

Szkolenia dla stanowisk robotniczych

Najczęściej, ponieważ każdego roku, szkolenia BHP muszą odświeżać pracownicy na stanowiskach robotniczych, gdzie istnieje duże zagrożenie dla życia i wypadkowe, a więc osoby wykonujące prace szczególnie niebezpieczne. Osoby pracujące na pozostałych stanowiskach robotniczych muszą powtarzać szkolenie raz na 3 lata – mówi specjalista z firmy FIREWALL.

Szkolenia dla stanowisk kierowniczych i administracyjnych

W odstępach nie dłuższych niż 5 lat szkolenia okresowe musi odbywać pracodawca oraz osoby na stanowiskach kierowniczych. Taka sama częstotliwość szkoleń BHP obowiązuje pracowników inżynieryjno-technicznych i pracowników służby BHP. Najrzadziej, bo tylko raz na 6 lat szkolenia BHP powtarzają pracownicy administracyjni i biurowi.

Oprócz częstotliwości i zakresu prowadzonych szkoleń BHP, Rozporządzenie ministra gospodarki i pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. rok 2004 nr 180 poz. 1860)  określa również wymiar czasowy i formy prowadzenia szkoleń.

Podziel się