Materiał Partnera Czym są księgi rachunkowe?

Czym są księgi rachunkowe?

Księgi rachunkowe inaczej nazywa się pełnymi księgami. Jest to jedna z kilku możliwych form prowadzenia rachunków działalności gospodarczej. Jak sama nazwa wskazuje, w pełnych księgach rachunkowych notuje się wszystkie wydatki oraz przychody firmy, nawet te najmniejsze. Pozwala to na szczegółowe określenie płynności finansowej danej działalności, a także na planowanie przyszłych wydatków.

Kto musi prowadzić księgi rachunkowe?

Informacja o tym, kto jest zobowiązany do prowadzenia pełnych ksiąg rachunkowych, znajduje się w Ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, w artykule 2 tej ustawy. Są to kolejno:

  1. spółki handlowe i spółki cywilne,
  2. osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki partnerskie, spółki jawne, przedsiębiorstwa otrzymane w spadku, w przypadku, gdy ich przychody w poprzedzającym roku osiągnęły lub przekroczyły próg 2 000 000 euro,
  3. jednostki organizacyjne działające na podstawie Prawa bankowego, przepisów o obrocie papierami wartościowymi, przepisów o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, przepisów o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, przepisów o spółdzielczych kasach oszczędnościowo - kredytowych lub przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, bez względu na wielkość przychodów,
  4. gminy, powiaty, województwa i ich związki, ich jednostki oraz zakłady budżetowe, a także państwowe jednostki budżetowe,
  5. jednostki organizacyjne, niemające osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek, o których mowa w punktach 1 i 2,
  6. oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych,
  7. jednostki niewymienione wyżej, jeżeli otrzymują one na realizację zadań zleconych dotacje lub subwencje z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego lub funduszów celowych – od początku roku obrotowego, w którym dotacje lub subwencje zostały im przyznane.

Czy można prowadzić księgi rachunkowe dobrowolnie?

Podmioty, które nie zostały wymienione w art. 2 Ustawy o rachunkowości, mogą prowadzić księgi rachunkowe, jeżeli wyrażą taką chęć. W tym zakresie nie ma ograniczeń, nie ma również zakazu prowadzenia szczegółowej rachunkowości.

Tego typu dokumenty można prowadzić oraz przechowywać w postaci księgi tradycyjnej lub elektronicznej, przy wykorzystaniu odpowiedniego programu komputerowego.

Właściciel firmy, niezależnie od tego, czy ma obowiązek prowadzenia pełnych ksiąg, może skorzystać z pomocy biura rachunkowego, które zajmie się kompleksową obsługą księgową jego działalności. Biuro Rachunkowe BILANS świadczy takie usługi na najwyższym poziomie, podchodząc indywidualnie do potrzeb każdego klienta.

Opracowanie:

Biuro Rachunkowe Bilans Marta Jabłońska

Zielona Góra , Bohaterów Westerplatte 50 lok. 1

Podziel się