Materiał Partnera Wybór spraw wymagających udziału notariusza

Wybór spraw wymagających udziału notariusza

Notariusz pełni ważną rolę w regulacji wielu obszarów życia osób prywatnych oraz przedsiębiorstw i spółek. Wielość zadań i dokumentów wymagających poświadczenia notarialnego znacznie wykracza poza zakres niniejszego artykułu, zawiera on jednak ramowo ujęte najważniejsze kategorie dokumentów i czynności prawnych przy których udział notariusza jest niezbędny.

Czynności notarialne

Przed omówieniem zakresu spraw i dokumentów wymagających interwencji notariusza warto wymienić ogólne czynności wchodzące w zakres jego obowiązków. Czynności owe można z grubsza podzielić na procedury wykonywane dla osób prywatnych, przedsiębiorstw, organizacji rządowych i pozarządowych, spółdzielni, fundacji oraz urzędów. Należy również zauważyć, że pojęcie czynności notarialnej ma szerszy zakres niż aktu notarialnego, który jest tylko częścią składową czynności.

•    sporządzanie aktów notarialnych oraz poświadczeń

•    sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów

•    sporządzanie projektów dokumentów wedle potrzeb klienta

•    sporządzanie protestów weksli i czeków

•    spisywanie protokołów z posiedzeń, zgromadzeń i innych wydarzeń i czynności

•    przechowywanie dokumentów, papierów wartościowych lub środków płatniczych.

Ogólny podział przedmiotowy dokumentów notarialnych

Jak zauważa przedstawiciel Kancelarii Notarialnej Adam Grzybczyk, Katarzyna Jonderko z Rybnika, określenie pełnej listy przedmiotowej i zadaniowej dokumentacji wymagającej ingerencji notarialnej nigdy nie będzie w pełni możliwe z uwagi na dynamiczny charakter stosunków społecznych i prawnych występujących w każdym państwie. Poniższy podział nie wyczerpuje więc w żadnym wypadku tematu, a jedynie określa wybrane i ogólne kategorie.

  • dokumenty majątkowe i spadkowe (testamenty, przeniesienia majątku, spadki, poświadczenia dziedziczenia, określenia własności, nabycia praw majątkowych, podziały majątku, wpisy i odpisy z księgi wieczystej, określone umowy sprzedaży, nabycia lub darowizny, odpisy hipoteczne)
  • poświadczenia autentyczności i zgodności ze stanem faktycznym (wymagane prawem dokumenty, podpisy, zgodności wyciągu lub kopii z oryginałem, poświadczenia daty, miejsca przebywania lub pozostawania przy życiu)
  • dokumenty dotyczące spółek, przedsiębiorstw i innych instytucji (rejestrowanie spółek, protokołowanie posiedzeń i poświadczanie uchwał i decyzji zarządów, spisywanie i zmiana postanowień umów i statutów, ustanawianie pełnomocników)
  • dokumenty małżeńskie, partnerskie i rodzinne (umowy majątkowe, intercyzy, określone umowy alimentacyjne, umowy spadkowe, umowy pełnomocnictwa)
  • dokumenty poświadczające przejęcie pod pieczę określonych dokumentów, środków finansowych lub innych rzeczy materialnych oraz dokumentów określających zaistniały stan
  • inne dokumenty notarialne powstałe na życzenie zainteresowanych stron.
Jak widać z powyższego zestawienia, jasne i szczegółowe określenie wszystkich spraw wchodzących w zakres kompetencji notarialnych jest trudne do przeprowadzenie i w dużej mierze wynika z danej sytuacji i indywidualnych zapotrzebowań podmiotów oraz wymagań prawnych, zarówno polskich jak i unijnych. Najlepszym wyjściem na sprawdzenie czy dana sprawa wymaga udziału notariusza jest skierowanie zapytania do kancelarii notarialnej.

Opracowanie:

Podziel się