Materiał Partnera Jesteś w konflikcie z pracodawcą? Dla ochrony Twoich praw ważne są uregulowania zawarte w kodeksie pracy

Jesteś w konflikcie z pracodawcą? Dla ochrony Twoich praw ważne są uregulowania zawarte w kodeksie pracy

Prawo pracy jest naruszane w Polsce bardzo często. Szczególną dolegliwość dla pracowników stanowi nieterminowa wypłata wynagrodzeń lub ich niewypłacanie w ogóle. Czasami też zdarzają się również próby oszustwa i „zatrudnianie” pracownika bez jakiejkolwiek umowy. Poznaj zatem swoje podstawowe prawa jako pracownika.

Co jest ważne?

Nie każda umowa zawierana z pracodawcą jest umową o pracę. W polskim porządku prawnym dopuszczalne jest także zawieranie umów cywilnoprawnych. Nie ulega jednak wątpliwości, że najkorzystniejszą formą zatrudnienia jest jednak umowa o pracę.

Warto znać choć podstawowe prawa pracownika, wynikające z Kodeksu pracy, a są to:

  • Zawarcie umowy o pracę, w której są zostaną jasno określone warunki jej wykonywania stosunku pracy oraz obowiązki pracownika. Dokument ten powinien określać strony stosunku pracy, rodzaj umowy, warunki pracy i płacy, miejsce wykonywania pracy, wynagrodzenie, wymiar czasu pracy i termin rozpoczęcia pracy.
  • Godziwe wynagrodzenie za pracę, którego wypłaty dokonuje się przynajmniej raz w miesiącu, w stałym, ustalonym z góry terminie. Zasada godziwego wynagrodzenia określa taki poziom wypłaty, który zapewnia pracownikowi i członkom jego rodziny przyzwoitą egzystencję. Minimalne wynagrodzenie w Polsce w roku 2017 określone zostało na poziomie 2000 zł brutto. Godziwe wynagrodzenie przede wszystkim powinno być ustalone takiej wysokości, aby odpowiadało rodzajowi wykonywanej pracy i kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu, a także uwzględniało ilość i jakość świadczonej pracy. Pracodawca może przy tym dokonywać potrąceń z wynagrodzenia podwładnych tylko w granicach przewidzianych prawem
  • Zakaz dyskryminacji. Chodzi tu o zachowanie równości względem pracowników w zakresie nawiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania, dostępu do szkoleń. Nie można nikogo dyskryminować m.in. ze względu na wiek, płeć, narodowość, wyznanie religijne.
  • Prawo do wypoczynku. Pracownik ma prawo do gwarantowanych dni wolnych od pracy oraz, jeśli pracuje na umowę o pracę, do urlopu, wynoszącego 20 dni, jeśli pracownik ma przepracowane mniej niż 10 lat i 26 dni, jeśli przepracował już 10 lat. Odrębną kwestią są również przypadki – w ściśle określonych prawem przepisach – kiedy pracodawca może zmusić podwładnego do wykorzystania urlopu w ustalonym przez siebie terminie.
  • Prawo do bezpiecznej pracy. Pracodawca ma obowiązek zapewnienia pracy zgodnie z przepisami bhp i zasadami higieny, tak by zminimalizować ryzyko jakiegokolwiek wypadku.

Za łamanie podstawowych praw pracownika pracodawcy grozi kara grzywny, a w skrajanych przypadkach nawet kara ograniczenia wolności.

Wypadki przy pracy

Wypadek przy pracy może zdarzyć się w każdym przedsiębiorstwie. Statystyki mówią, stanowią, że do takich sytuacji dochodzi niestety często. Celem przykładu w 2008 r. wypadkowi przy pracy uległo ponad 100 tys. ludzi, w tym 523 poniosły śmierć, a 902 ciężkie obrażenia. Bardzo często wypadek zdarza się na skutek nieprzestrzegania przez pracodawcę zasad BHP w organizowaniu i przebiegu pracy.

Warto wiedzieć, że pracodawca ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić inspektora pracy Państwowej Inspekcji Pracy, właściwego dla danego rejonu, oraz prokuratora zawsze, gdy nastąpił ciężki, śmiertelny lub zbiorowy wypadek przy pracy.

Zagadnień z prawa pracy jest bardzo dużo. Powyżej zostało przedstawionych zaledwie kilka sytuacji, które reguluje Kodeks pracy. W wielu sprawach można dochodzić respektowania swoich praw pracowniczych i domagania się odszkodowania np. z tytułu wypadku przy pracy czy też z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę . Tutaj jednak potrzebna jest pomoc prawna. Zwróć się do fachowca, który pomoże Ci uzyskać roszczenie i rozwiązać konflikt. Pelc Krzysztof. Kancelaria adwokacka pracuje według najwyższych standardów i z pełnym zaangażowaniem, a każdego klienta traktuje w sposób indywidualny.

Podziel się