Materiał Partnera Jakie znaki ewakuacyjne i ochrony przeciwpożarowej i kiedy - PN czy ISO?

Jakie znaki ewakuacyjne i ochrony przeciwpożarowej i kiedy - PN czy ISO?

Nowa norma dotyczy w szczególności producentów znaków bezpieczeństwa, którzy powinni dostosować swój produkt do aktualnie obowiązującej normy PN-EN ISO 7010:2012.

W obowiązujących aktualnie przepisach od 21 marca 2011 r. załączniku nr 1 – wykaz Polskich Norm przywołanych w rozporządzeniu – do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 10 grudnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2010 r., nr 239, poz. 1597), w pozycjach 55 i 57 występuje zarówno norma PN-EN ISO 7010 jak i PN-N-01256  (Stara i nowa norma).

Pomimo wycofania normy PN-N-01256, jest ona nadal obowiązująca zgodnie z powyższym rozporządzeniem. W związku z tym nie ma obowiązku wymiany znaków spełniających normę PN-N-01256 na znaki wg. nowej normy PN-EN ISO 7010. 

 Wymagania dotyczące znaków ewakuacyjnych stosowanych do oznaczania drogi ewakuacyjnej i czynności związanych z ewakuacją są zawarte w normie PN-92/N-01256/02 a wymagania dla znaków ochrony przeciwpożarowej są zawarte w normie PN-92/N-01256/01. Obie te normy zostały wycofane, niemniej jednak administracja państwowa utrzymała ważność dopuszczeń do użytkowania (CNBOP) dla znaków ewakuacyjnych i przeciwpożarowych według powyższych norm do czasu określonego w dokumencie dopuszczenia. Czyli można w przybliżeniu określić czas stosowania do oznakowania znaków z normą PN-92/N-01256/01/02 na ok 1-4 lat. Po tym okresie praktycznie wygaśnie ważność uzyskanych dopuszczeni dla producentów znaków. Nie oznacza to jednak konieczności wymiany oznakowania istniejącego w obiekcie wg. PN-92/N-01256/01/02 na znaki nowej normy PN-EN ISO 7010:2012. Natomiast w przypadku uzupełnienia braków w oznakowaniu będzie można kupić już tylko znaki zgodne z nową normą. Stosowanie znaków nowej i starej normy jednocześnie może w niektórych przypadkach wprowadzać dezorientację w odczytywaniu właściwej drogi ewakuacyjnej. Np. W nowej normie nie występuje znak „Wyjście ewakuacyjne”, „kierunek do wyjścia schodami w dół lub górę”. Może się zdarzyć, że na jednych schodach będzie znak ze schodkami, a za chwilę kontynuację drogi oznakowano ukośną strzałką. Może to powodować złudzenie, że schody przechodzą w gadką pochylnię. Jeżeli wyjście ewakuacyjne będzie oznaczone znakiem z napisem „Wyjście ewakuacyjne” a obok będzie nowy znak bez napisu tylko ludzik ze strzałką, może to wprowadzać w błąd podczas ewakuacji. Dlatego wydaje się być słusznym i uzasadnionym zalecanie wymiany oznakowania na znaki nowej normy PN-EN ISO 7010:2012 przy okazji uzupełniania oznakowania w istniejącym obiekcie. Warto pamiętać, aby zasadę tę stosować również do znaków przeciwpożarowych i innych znaków bezpieczeństwa.

Czy znaki ewakuacyjne łączone z dwóch osobnych znaków, są dopuszczone do stosowania pomimo, iż w normie takie znaki nie występują?  

Nowa norma PN-EN ISO 7010:2012 dopuszcza stosowanie znaków łączonych. Aczkolwiek mogą one być wykonane na jedne zbiorczej płycie lub zastosowane łącznie z dwóch osobnych znaków. Dla uzyskania pewności, co do właściwego stosowania niektórzy producenci uzyskali dodatkowe certyfikaty dla znaków łączonych. Dla pewności, czy forma graficzna jest poprawna, proszę pytać dostawcy o taki certyfikat lub sprawdzić nr Dopuszczenia CNBOP w informacji nadrukowanej w dolnej części znaku.

Podziel się