Artykuł sponsorowany Wszystko o pozwoleniach na wytwarzanie odpadów

Wszystko o pozwoleniach na wytwarzanie odpadów

Wiele firm, szczególnie związanych z szeroko pojętym przemysłem, przetwórstwem lub produkcją, wytwarza odpady. Jednak aby móc to robić legalnie, w większości przypadków potrzebne jest pozwolenie na wytwarzanie odpadów. Wymóg ten wynika z konieczności ochrony środowiska oraz monitorowania zanieczyszczeń do niego wprowadzanych. Co powinniśmy wiedzieć o pozwoleniu na wytwarzanie odpadów?

Czy moja firma musi mieć takie pozwolenie?

O pozwoleniu na wytwarzanie odpadów mówi Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

Uzyskanie decyzji wymagane jest jeżeli spełnione zostaną dwa poniższe warunki:

  1. W Zakładzie eksploatowana jest instalacja,
  2. Eksploatacja instalacji powoduje wytwarzanie w ciągu roku więcej niż 1 Mg odpadów niebezpiecznych lub/i  5000 Mg odpadów innych niż niebezpieczne

Kluczową kwestią jest rozeznanie, czy w naszym zakładzie znajduje się instalacja:

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, instalacją jest:

a) Stacjonarne urządzenie techniczne,

b) Zespół powyższych, powiązanych ze sobą technologicznie i działających na terenie jednego zakładu,

c) Budowle niebędące urządzeniami technicznymi ani ich zespołami, których eksploatacja może spowodować emisję

Przykład:

Instalacją nie jest hala magazynowa albo warsztat samochodowy, ale jeżeli w warsztacie tym znajduje się linia lakiernicza, wówczas stanowi ona instalację. Przykładowe odpady, które mogą być wytwarzane w związku z pracami lakierniczymi to: opakowania po środkach niebezpiecznych (farbach, lakierach, rozpuszczalnikach), zanieczyszczone czyściwa, opakowania z papieru i tektury, opakowania z folii, pozostałości farb lub innych substancji, itp.  Jeżeli w związku z eksploatacją tej linii wytwarzanie jest rocznie więcej niż jedna tona odpadów niebezpiecznych lub/i pięć tysięcy ton odpadów innych niż niebezpieczne, wówczas należy uzyskać pozwolenie na wytwarzanie odpadów.

 

Jak zdobyć pozwolenie na wytwarzanie odpadów?

W celu uzyskana pozwolenia, do stosowanego urzędu (w większości przypadku jest to lokalne starostwo) należy złożyć wniosek o wydanie pozwolenia.

Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów, składany przez podmiot prowadzący eksploatację instalacji powodującej wytwarzanie odpadów, powinien zawierać (zgodnie z wymaganiami wynikającymi z art. 184 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska):

1. oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;

         1a) oznaczenie głównego prowadzącego instalację lub określenie zakresu odpowiedzialności poszczególnych prowadzących oznaczone części instalacji za eksploatację instalacji zgodnie z przepisami ochrony środowiska, w przypadku określonym w art. 183b;

2. adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji;

3. informację o tytule prawnym do instalacji;

4. informacje o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji;

5. ocenę stanu technicznego instalacji;

6. informację o rodzaju prowadzonej działalności;

7. opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji;

8. blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska;

9. informację o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację;

10. wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji - aktualnych i proponowanych - w trakcie normalnej eksploatacji instalacji oraz w warunkach odbiegających od normalnych, w szczególności takich jak rozruch i wyłączenia;

10a) warunki lub parametry charakteryzujące pracę instalacji, określające moment zakończenia rozruchu i moment rozpoczęcia wyłączania instalacji;

11. proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji;

12. deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części, niestwarzający zagrożenia dla środowiska, jeżeli zakończenie eksploatacji jest przewidywane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie;

13. deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji instalacji, jeżeli ma on wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska, oraz deklarowany sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji;

14. deklarowany termin oddania instalacji do eksploatacji w przypadku określonym w art. 191a; (tj. w przypadku wniosku składanego przez podmiot podejmujący realizację nowej instalacji);

15. czas, na jaki wydane ma być pozwolenie.

 

Poza tym, zgodnie z wymaganiami wynikającymi z art. 184 ust. 2a ustawy Prawo ochrony środowiska:

16. numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer REGON posiadacza odpadów, o ile został nadany;

17. wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości;

18. określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku;

19. wskazanie sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko;

20. opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów;

21. wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzajów magazynowanych odpadów.

Dodatkowo, jeżeli wniosek dotyczy instalacji nowo uruchamianych lub w sposób istotny zmienianych, powinien on zawierać informacje o spełnianiu wymogów, o których mowa w art. 143 Prawa ochrony środowiska, tj. .

Technologia stosowana w nowo uruchamianych lub zmienianych w sposób istotny instalacjach i urządzeniach powinna spełniać wymagania, przy których określaniu uwzględnia się w szczególności:

- stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń;

- efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii;

- zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw;

- stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość odzysku powstających odpadów;

- rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji;

- wykorzystywanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie zastosowane w skali przemysłowej;

- postęp naukowo-techniczny.

Do wniosku należy dołączyć:

  • streszczenie wniosku w języku niespecjalistycznym
  • kopia wypisu z KRS-u ze wskazaną osobą uprawnioną do reprezentowania podmiotu, albo kopia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub dokument wskazujący osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu (dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną).
  • oryginał dowodu wniesienia opłaty skarbowej opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów
  • oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa - w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 672 ze zm.)
  • pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia stosownej opłaty (17 zł od jednego stosunku pełnomocnictwa)

Pozwolenie wydawane jest na okres do 10 lat.

        Opracowane przez Ekolab Sp z o.o.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas