Materiał Partnera Z czym wiąże się posiadanie rachunku bankowego?

Z czym wiąże się posiadanie rachunku bankowego?

Rachunek bankowy to codzienność. Bez niego nie będzie działać ani firma, ani nawet gospodarstwo domowe. Rachunku używamy do zakupów w zwykłym sklepie na osiedlu, w sklepach internetowych, do opłacania mediów, czynszu lub najmu mieszkania. Numer rachunku podajemy pracodawcy, by przelewał nasze miesięczne wynagrodzenie za pracę. Ale jak wielu z nas zna prawne definicje i aspekty działania rachunku bankowego?

Definicje i zasady funkcjonowania rachunków bankowych

Narodowy Bank Polski podaje definicję rachunku bankowego, jako tego, który prowadzony jest przez bank, w celu rejestracji wpłat, rozliczeń bezgotówkowych, udzielanych kredytów, wypłat i stanów wkładów pieniężnych wniesionych do banku przez klienta. Nieco odmienną definicję mamy w Kodeksie cywilnym. Ta mówi, że przez umowę rachunku bankowego, bank zobowiązuje się względem posiadacza rachunku, na czas określony lub nieokreślony, do przechowywania jego środków pieniężnych, a także, jeśli zawiera to umowa, do przeprowadzania na zlecenie klienta rozliczeń pieniężnych. Rachunek bankowy jest zatem zapisem, który bank prowadzi w celu rejestracji obrotów, czyli wpłat i wypłat, a także stanu wkładu pieniężnego klienta. Aby bank zajął się prowadzeniem rachunku bankowego, klient zawiera z bankiem umowę cywilnoprawną. Właścicielem rachunku bankowego może być zarówno osoba fizyczna, jak i kilka osób, jeśli chcą posiadać wspólny rachunek bankowy – np. małżeństwo. O zasadach prowadzenia i funkcjonowania rachunku bankowego mówi Kodeks cywilny, a także przepisy Prawa bankowego. Zgodnie z nimi dla klienta bank prowadzi rachunek bankowy, który nazywany jest też kontem, co oznacza, że podając niepowtarzalny numer klientowi, bank udostępnia mu "miejsce", w którym posiadacz konta może przechowywać swoje środki pieniężne lub dokonywać wpłat i wypłat.

Typy i rodzaje rachunków bankowych

Rachunek bankowy należy do posiadacza i może on swobodnie dysponować kwotami na nim zgromadzonymi. Bank może nałożyć pewne ograniczenia np. w sposobie, czy kosztach wpłat i wypłat, choć na przykład limity wypłat ustalane są przez klienta dla samego siebie, nie przez bank. Do podstawowych obowiązków banku należy zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich przechowywanych na jego kontach środków. Banki prowadzą różne rodzaje rachunków bankowych, dla przykładu Bank Spółdzielczy w Strzyżowie prowadzi następujące rachunki:

    • rachunki dla firm,
    • rachunki dla osób prywatnych,
    • rachunki dla rolników.

    W celu założenia rachunku bankowego klient składa wniosek o jego otwarcie w oddziale banku, bądź przez stronę internetową banku. Do wniosku dołącza niezbędne dokumenty potwierdzające jego tożsamość. Będąc właścicielem dysponuje wszelkimi środkami zgromadzonymi na tym koncie i dokonuje na nich czynności, w tym może zlecać dyspozycje o stałych przelewach i przyszłych transakcjach. Wszelkie informacje o dotychczasowych transakcjach zawarte są w historii rachunku, która udostępniona jest w formie wyciągu bankowego. Informacje dotyczące konta objęte są tajemnicą bankową, która może jedynie zostać złamana na żądanie prokuratury i sądu, w związku ze sprawami karnymi, bądź karno-skarbowymi, oraz inspektorom NIK i dyrektorom urzędów skarbowych, jeśli toczy się postępowanie karno-skarbowe.

    Podziel się