Materiał Partnera Na czym polega różnica między kredytem a pożyczką?

Na czym polega różnica między kredytem a pożyczką?

Chociaż w języku potocznym kredyt i pożyczka są określeniami zamiennymi, to w rzeczywistości oznaczają zupełnie inne zobowiązania finansowe. Do podstawowych różnic należy, chociażby ich podstawa prawna, informacje zawarte w umowie czy też fakt, że są udzielane przez inne podmioty. Tłumaczymy, na czym dokładnie polega różnica pomiędzy kredytem i pożyczką, oraz kiedy warto zdecydować się na konkretną opcję.

Definicja kredytu i pożyczki


Kredyt jest pojęciem określonym przez ustawę Prawo bankowe i oznacza sytuację, w której bank przekazuje kredytobiorcy daną kwotę środków finansowych z zastrzeżeniem, na co mają zostać wydane oraz z dookreślonym czasem zwrotu. Rolą kredytobiorcy jest z kolei skorzystanie z otrzymanej sumy pieniędzy zgodnie z warunkami zawartej umowy, czyli na zadeklarowany cel, oraz oddanie jej wraz z należytymi odsetkami w terminie oznaczonym w harmonogramie spłat.

Z kolei pożyczka oraz zasady jej udzielania zostały określone w Kodeksie Cywilnym. Zgodnie z tym dokumentem, jest to rodzaj umowy zawieranej pomiędzy pożyczkodawcą a pożyczkobiorcą, której przedmiotem jest określona ilość pieniędzy lub też rzeczy oznaczone co do gatunku. Osoba udzielająca pożyczki zobowiązuje się do przeniesienia określonych dóbr na własność biorącego, z kolei biorący zobowiązuje się zwrócić te dobra w tej samej ilości. W tym przypadku nie jest konieczne podanie informacji, w jaki sposób zostaną spożytkowane otrzymane środki.

Czym różni się pożyczka od kredytu?


Kredyt i pożyczka posiadają tyle różnic, że łatwiej byłoby wskazać ich cechę wspólną, jaką jest otrzymanie przez interesanta określonej sumy pieniędzy, której w większości przypadków nie byłby w stanie wygospodarować z własnych oszczędności. Kredyt i pożyczka różnią się w następujących kwestiach:

  1. Podmiot udzielający zobowiązania – kredyty są udzielane wyłącznie przez instytucje bankowe, czyli banki oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. Wspomniane podmioty znajdują się pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego, czyli specjalnej organizacji, która reguluje i kontroluje działanie banków. Pożyczka jest w tym wypadku pojęciem nieco szerszym, ponieważ może zostać ona udzielona zarówno przez instytucję, jak też dowolną osobę fizyczną. Warto w tym miejscu wspomnieć, że kredytodawca może pożyczać nie swoje pieniądze (czyli klientów banku), z kolei osoba, która udziela pożyczki, może rozporządzać wyłącznie własnym kapitałem.

  2. Umowa i forma jej zawarcia – podczas udzielania kredytu należy zawsze przygotować umowę w formie pisemnej i zawrzeć w niej szereg informacji, takich jak m.in. kwotę kredytu, przeznaczenie przekazywanych środków, wysokość odsetek (oraz warunki zmiany oprocentowania), termin zwrotu funduszy czy też dokładny harmonogram spłat. W przypadku pożyczki wymogi nie są aż tak restrykcyjne – nie jest wymagana umowa pisemna, wystarczy tylko forma ustna. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy wartość pożyczki przekracza 500 zł – wówczas ustalenia obu stron powinny znaleźć się na piśmie.

  3. Koszty – umowa kredytowa zawsze jest odpłatna. W praktyce oznacza to, że za udostępnienie określonej sumy pieniędzy instytucja bankowa pobiera sobie wynagrodzenie w postaci odsetek lub prowizji. Pożyczka również może być odpłatna, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby strony umowy uzgodniły, że przekazanie środków finansowych nie będzie wiązało się z żadnymi kosztami dla pożyczkobiorcy. Jako przykład mogą tutaj posłużyć darmowe pożyczki gotówkowe.

  4. Warunki otrzymania – kredyt jest stanowczo bardziej skomplikowanym zobowiązaniem finansowym, jeżeli bierzemy pod uwagę wszystkie niezbędne formalności oraz procedury, które są stosowane przy jego udzielaniu. W dużym uproszczeniu, uzyskanie kredytu jest nie tylko czasochłonne, ale wymaga również udzielenia bankowi wielu informacji, które pozwolą instytucji zbadać zdolność kredytową interesanta. Niezbędne jest więc zaświadczenie o zatrudnieniu, zarobkach czy też dochodach. Cały proces trwa średnio kilka dni, a w przypadku wysokokwotowych kredytów hipotecznych rozciąga się nawet do kilku tygodni. Procedura przy udzielaniu pożyczek jest zupełną odwrotnością – można ją otrzymać nawet w 15 minut od złożenia wniosku i w większości przypadków nie jest do tego wymagana dodatkowa dokumentacja czy też jakiekolwiek zaświadczenia.

  5. Kontrola wydatków – klient starający się o otrzymanie kredytu jest zobowiązany do podania celu, na jaki chce przeznaczyć udostępnione środki. Instytucja bankowa nie tylko wie, na co zostaną wydane przekazane pieniądze, ale ma również prawo do sprawdzenia, czy kredytobiorca rozdysponował finansami we wskazany sposób. Pożyczkobiorca wcale nie musi się tym martwić, ponieważ w chwili otrzymania środków staje się ich właścicielem – może wydać je na dowolny cel.

Kredyt, a może pożyczka – na co warto się zdecydować?


Wybór pomiędzy kredytem a pożyczką może być naprawdę trudny, dlatego stojąc przed takim dylematem, warto przemyśleć, na co potrzebujemy środki finansowe, jaka kwota jest nam potrzebna, czy też ile czasu będziemy potrzebować na zwrot.

Każde z wymienionych zobowiązań finansowych ma swoje plusy i minusy. Z jednej strony pożyczka jest stanowczo prostszym rozwiązaniem, które nie wymaga długich starań i udostępniania wielu informacji o kondycji finansowej, jednak nie pozwala na otrzymanie dużych kwot. Z kolei kredyt bankowy, chociaż bardziej czasochłonny pod kątem niezbędnych procedur, jest bezpieczniejszy i umożliwia uzyskanie pokaźniejszej sumy pieniędzy – tłumaczy nam specjalista z Biura pośrednictwa finansowego Wajan z Wrocławia.

Jeżeli samodzielne podjęcie decyzji jest problematyczne, to zawsze można skorzystać z pomocy ekspertów. W tym celu warto udać się do doradców kredytowych, którzy dobiorą najlepsze rozwiązania w oparciu o indywidualne potrzeby, cele oraz możliwości danego klienta.

Podziel się