Materiał Partnera Podział domu pod kątem formalnym

Podział domu pod kątem formalnym

Praktycznym sposobem na wyodrębnienie jednego lub dwóch lokali jest podział geodezyjny budynku. Powodem podziału jest w przeważającej większości chęć przeznaczenia części domu pod wynajem lub rozdzielenie nieruchomości między spadkobiercami. Ważne, aby w tym przypadku dochować wszystkich formalności przewidzianych przepisami prawa. W dzisiejszym artykule omówimy szczegółowo cały proces podziału domu oraz działki.

W zgodzie z prawem

Zasady podziału domu oraz całej działki są dosyć szczegółowo zapisane w Ustawie o gospodarce nieruchomościami oraz rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziału nieruchomości. Pierwszym kryterium, które dopuszcza do podziału nieruchomości jest zgodność z zasadami planu miejscowego oraz decyzją o warunkach zabudowy. W tym przypadku wydzielone działki muszą mieć określoną minimalną powierzchnię jak również swobodny dostęp do drogi publicznej. Po dokonaniu podziału granice działek powinny przebiegać wzdłuż pionowych płaszczyzn. Na całej wysokości budynku znajdują się ściany oddzielenia przeciwpożarowego, które wytyczają omawiane płaszczyzny. W sytuacji, kiedy w budynku nie występują takie płaszczyzny należy je poprowadzić wzdłuż ścian, które biegną przez całą wysokość budynku. Warto nadmienić, że każda z wydzielonych części musi posiadać osobne wejście, instalację elektryczną oraz wodno-kanalizacyjną.

Formalności

Pierwszym sposobem przeprowadzenia podziału domu jest podział sądowy. Jako organ decyzyjny występuje w tym przypadku Sąd Rejonowy właściwy ze względu na położenie danej nieruchomości. Fizyczny podział może zostać dokonany dopiero w chwili zniesienia współwłasności lub w wyniku podziału spadku, które łączy się z takim zniesieniem. Współwłaściciele powinni zgłosić stosowne wnioski zgodne z projektem podziału. Opłata z tytułu dokonania podziału wynosi 300 zł, w przypadku zniesienia współwłasności, lub 600 zł, w przypadku podziału spadku. W razie stwierdzenia niezgodności we wnioskach wysokość opłaty może zostać podniesiona do 1000 zł.

W toku podziału administracyjnego organem zatwierdzającym omawianą decyzję jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Proces podziału administracyjnego składa się z 2 etapów. Pierwszy krok polega na złożeniu w Urzędzie Miasta wniosku o wydanie opinii w kwestii wstępnego planu podziału. Aby wykonać taki plan konieczna jest pomoc wykwalifikowanego geodety. W takiej sytuacji warto wybrać Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Łukasza Landowskiego, który od 2012 roku świadczy usługi geodezyjne dla osób prywatnych oraz firm.

Plan podziału musi być sporządzony w odpowiedniej liczbie egzemplarzy – 2 sztuki dla urzędu i po 1 sztuce dla współwłaścicieli. Wniosek należy uzupełnić o dokument, który potwierdza prawo do nieruchomości. Może to być akt notarialny lub odpis księgi wieczystej. Ponadto dokumentację należy uzupełnić o wyrys i wypis z ewidencji gruntów, jak również decyzję o warunkach zabudowy (o ile została ona wydana). Po uzyskaniu pozytywnej opinii należy zlecić geodecie wykonanie właściwego planu podziału. Po otrzymaniu dokumentacji od geodety składamy w Urzędzie Gminy wniosek o zatwierdzenie podziału. Do wniosku dołączamy całą dokumentację geodezyjną.

Po otrzymaniu decyzji Sądu lub Urzędu Gminy mamy podstawę do założenia nowych ksiąg wieczystych dla każdej z wydzielonych działek. Dzięki temu geodeta będzie mógł wytyczyć nowe granice działek. Podział geodezyjny budynku z pewnością nie należy do prostych procesów. Składa się on z wielu etapów i wymaga dopełnienia szeregu formalności. Dlatego warto w tym przypadku skorzystać z profesjonalnych usług geodezyjnych. Dzięki temu zyskamy pewność, że wszystkie etapy zostaną przeprowadzone prawidłowo.

Opracowanie:

Podziel się