Materiał Partnera Dokumentacja technologiczna dla warsztatu samochodowego, salonu i stacji kontroli pojazdów

Dokumentacja technologiczna dla warsztatu samochodowego, salonu i stacji kontroli pojazdów

Planując inwestycję, jaką jest obiekt motoryzacyjny trzeba przejść znacznie trudniejszą drogę, niż przy budowie zwykłego domu. Jeszcze zanim przystąpimy do właściwego projektowania, powinniśmy przeprowadzić analizę terenu inwestycyjnego, czy zmieści budynek i wszystkie przyległe elementy zagospodarowania. Wymagane jest także wykonanie badania gruntu, oraz projektu technologicznego.

Przepisy techniczne i wymogi formalno-prawne

Kompletna dokumentacja projektu technologicznego, to jest rysunki przygotowane zgodnie z przepisami wraz z częścią opisową, powinny być wykonane przez profesjonalne biuro projektów technologicznych, w oparciu o potrzeby inwestora, przepisy prawa, normy, wytyczne producentów urządzeń. Wymogi formalno-prawne, zgodnie z którymi należy zaprojektować rozwiązania techniczne i wyposażenie obiektu motoryzacyjnego a także uwzględniające jego lokalizację obejmują kilka ustaw i kilkanaście rozporządzeń, a także normy branżowe i dyrektywy. Znajomość tych przepisów jest zatem niezbędna, by budynek powstał zgodnie z prawem. Do technologa należy określenie jakie konkretnie procedury dotyczyć będą technicznych aspektów obiektu. Zarówno konstrukcja, jak i architektura budynku, a także wszelkie instalacje wewnętrzne i zewnętrzne muszą być dostosowane do projektowanej technologii i z niej wynikać.

Projekt technologiczny jako podstawa dla projektu architektoniczno - budowlanego

Na etapie prac projektowych dotyczących obiektów motoryzacyjnych kontrola procesu inwestycyjnego należy w równej mierze do architekta jak i do technologa, zajmującego się opracowaniem technologii procesów mających zachodzić w planowanym obiekcie. Rozwiązania wprowadzone w projekcie architektoniczno – budowlanym oceniane są przez projektantów z Centrum Technologii, pod względem ich zgodności z projektem technologicznym i przepisami BHP i ergonomii, higieniczno – sanitarnymi a także ochrony ppoż. Szczegółowe opracowanie projektu technologicznego zawiera bowiem wytyczne dla innych branż projektowych, a także dla późniejszych wykonawców prac budowlanych i instalacyjnych.

Opracowanie:

Podziel się