Materiał Partnera Stowarzyszenie a prowadzenie księgowości

Stowarzyszenie a prowadzenie księgowości

Wszystkie zarejestrowane podmioty, w tym stowarzyszenia oraz fundacje są zobowiązane do prowadzenia księgowości. Dotyczy to też sytuacji, w których jedynym przychodem są składniki członkowskie. Celem prowadzenia ksiąg rachunkowych jest rejestracja wydarzeń finansowych z zachowanie obowiązujących, aktualnych przepisów. To powoduje, że stowarzyszenie czy fundacja mają przejrzystą działalność w zakresie finansów i organizacji.

Obowiązki stowarzyszenia

Organizacje typu stowarzyszenia czy fundacje mogą prowadzić uproszczone formy księgowości. Należą do nich księgowość pełna, która prowadzona jest przez księgową według ustalonego planu kont, księgowość uproszczona i uproszczona ewidencja przychodów i kosztów. Każdego roku powinny one sporządzać sprawozdanie finansowe, na które składa się bilans rachunków oraz z informacji dodatkowej. Wspomniane sprawozdanie należy obowiązkowo wysłać do właściwego urzędu skarbowego. Organizacje, które prowadzą działalność gospodarczą muszą wysyłać sprawozdania finansowe do KRS. Dlatego najkorzystniejszą formą księgowości dla organizacji NGO jest posługiwanie się dostosowanym programem finansowo-księgowym. Oczywiście księgowość można prowadzić również „ręcznie”, czyli za pomocą dzienników i kartotek. Jest to jednak znacznie bardziej pracochłonna czynność i większość organizacji wybiera formę zautomatyzowaną.

Prowadzenie księgowości przez organizacje

Organizacje pozarządowe są prawnie zobligowane do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Wynika to z przepisów określonych w ustawie o rachunkowości. Jej przepisy dotyczą każdej organizacji posiadającej osobowość prawną i będącej zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowych oraz organizacji bez osobowości prawnej. Należy więc pamiętać, że prowadzenie tylko działalności statutowej nie zwalnia organizacji z przestrzegania przepisów dotyczących rachunkowości. Muszą, zatem spełniać obowiązki prawne i przedstawiać roczne zeznania podatkowe.

Stowarzyszenia zwykłe, których jedynym przychodem są składki członkowskie zobowiązane są do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Z ustawy wynika, że również organizacje niemające osobowości prawnej podlegają zasadom rachunkowości. To oznacza, że stowarzyszenia zwykłe muszą prowadzić bieżącą księgowość i sporządzać roczne sprawozdania finansowe ze swojej działalności. Są więc zobowiązane do złożenia we właściwych urzędzie skarbowym rocznej deklaracji CIT-8. Z tego względu wiele stowarzyszeń decyduje się na prowadzenie księgowości przez biura rachunkowe co znacznie upraszcza ich codzienne funkcjonowanie.

Opracowanie:

Podziel się