Materiał Partnera PIT – najpopularniejsza forma opodatkowania

PIT – najpopularniejsza forma opodatkowania

Zakładając nową działalność gospodarczą musimy wypełnić kilka druków, w tym druk CEIDG-1. W jednej z rubryk niezbędne jest podanie formy opodatkowania, zgodnie z którą w przyszłości będziemy rozliczać przychody naszej firmy. Do wyboru jest kilka form opodatkowania jak PIT, CIT, ryczałt od przychodów czy karta podatkowa. W zależności od zakresu prowadzonej działalności wybrać należy optymalną dla nas formę rozliczenia.

Czym jest PIT?

PIT, czyli podatek dochodowy od osób fizycznych jest płacony przez każdą osobę fizyczną od uzyskanych dochodów, a w niektórych przypadkach też od uzyskanych przychodów. Podatek PIT płaci praktycznie każda osoba, która w roku podatkowych uzyskała dochód. Ten typ opodatkowania reguluje ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku osobowym od osób fizycznych. Niektórzy przedsiębiorcy mogą wybrać zryczałtowaną (uproszczoną) formę opodatkowania podatkiem dochodowy i dlatego kwestię podatku PIT określa też ustawa z 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.  Kto może rozliczać się formularzem PIT?

Podatek dochodowy od osób fizycznych płacą osoby fizyczne. W polskim prawodawstwie nie funkcjonuje jednoznaczna definicja osoby fizycznej. Można generalnie powiedzieć, że jest nią każda osoba od chwili narodzin, aż do chwili śmierci. Prowadzenie działalności gospodarczej, a później jej rozliczenie, możliwe jest więc również na zasadach PIT.

Prawo podatkowe określa działalność gospodarczą jako działalność zarobkowa, która może być prowadzona jednoosobowo lub w formie spółki. Może to być działalność handlowa, usługowa, wytwórcza lub budowlana, działalność polegająca na wykorzystaniu wartości niematerialnych i prawnych oraz działalność, której celem jest odkrycie i eksploatacja kopalin ze złóż. Aby działalność gospodarcza została uznana za prawidłową to właściciel musi ponosić odpowiedzialność za wobec osób trzecich oraz ponosi ryzyko związane z funkcjonowaniem działalności w sposób pełny. Obowiązek rozliczenia dochodu na zasadach PIT ponoszą wszystkie osoby, które uzyskały dochód. Jest to obowiązek podatkowy, który może mieć charakter:

  • nieograniczony i podlegają mu wszystkie dochody osób zamieszkujących terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  • ograniczony i podlegają mu dochody osiągnięte na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ale przez osoby, które na stałe na jej terenie nie zamieszkują. Osoby te mają obowiązek odprowadzić podatek od dochodu uzyskanego wyłącznie podczas pracy na terenie Polski.

Rozliczenie podatku dochodowego PIT można wykonać samodzielnie lub przekazując dokumenty do wykwalifikowanych biur rachunkowych. To ostatnie rozwiązanie pomaga uniknąć wszelkich nieprawidłowości. Wykwalifikowany pracownik biura rachunkowego podczas rozliczenia uwzględni wszystkie źródła dochodu oraz ulgi przysługujące z tytułu prowadzonej działalności. Rozliczenie to na pewno będzie wolne od wad i konieczności składania wyjaśnień w odpowiedniej placówce Urzędu Skarbowego. 

Podziel się