Informacja o przetwarzaniu danych

CS Group Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Postępu 14A (dalej "CS Group") realizuje "Program Rozwoju Kontaktów między Przedsiębiorcami" (dalej "Program"). CS Group w ramach "Programu" udostępnia serwisy internetowe pkt.pl, biznesfinder.pl i aleranking.pl, dzięki którym każdy użytkownik serwisu może w łatwy sposób bezpłatnie wyszukać opublikowane w formie wizytówki informacje o firmach działających na polskim rynku, o oferowanych przez nie usługach i produktach, a także w razie zainteresowania nawiązać z daną firmą kontakt handlowy.

Uczestnictwo firmy w "Programie" polegające na prezentacji jej bezpłatnej wizytówki w serwisach internetowych CS Group i okresowej aktualizacji danych w niej zawartych jest wolne od opłat. Więcej o "Programie" na stronie www.csgroup.pl.

W przypadku publikacji w treści wizytówki informacji zawierających dane osobowe, w oparciu o art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, CS Group informuje, że:

 1. Ramy prawne przetwarzania przez CS Group danych osób fizycznych dotyczących prowadzonej działalności gospodarczej zarejestrowanej w CEIDG (Dane firmy), zawartych w bezpłatnej wizytówce są określone w następujących aktach:
  1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - zwane dalej RODO;
  2. Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego - zwana dalej UoPWISP;
  3. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną - zwana dalej UŚUDE.
 2. Administratorem Danych firmy w rozumieniu przepisów RODO jest CS Group Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Postępu 14A, 02-676 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000681163, o kapitale zakładowym w wysokości 4.950.000,00 złotych.
 3. Źródłami danych prezentowanych w bezpłatnej wizytówce są Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG), informacje opublikowane przez firmy na stronach internetowych, a także informacje udostępnione przez nie w bezpośrednim kontakcie z CS Group.
 4. Prezentowane w bezpłatnej wizytówce dane firmy, takie jak nazwa przedsiębiorcy, adres siedziby, dane kontaktowe, NIP, REGON, branża, są przetwarzane:
  1. w celu realizacji przez CS Group "Programu Rozwoju Kontaktów między Przedsiębiorcami", w ramach prawnie uzasadnionego interesu CS Group i użytkowników serwisów internetowych CS Group, w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO, art. 5 pkt 1 UoPWISP oraz przepisów UŚUDE;
  2. w celu marketingowym w ramach prawnie uzasadnionego interesu CS Group w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z oświadczeniami woli podmiotu dotyczącymi przetwarzania danych i komunikacji marketingowej określonymi w RODO oraz w UŚUDE i Prawie Telekomunikacyjnym. Zgody udzielone CS Group w zakresie wyżej wymienionej komunikacji marketingowej mogą być wycofane przez podmiot w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  3. w celu realizacji obowiązków prawnych CS Group wobec podmiotu, którego dane dotyczą określonych w RODO, w rozumieniu art. 6 ust 1 lit. c RODO.
 5. Odbiorcami Danych firmy są wyłącznie użytkownicy serwisów internetowych CS Group.
 6. Dane firmy zawarte w bezpłatnej wizytówce są prezentowane w Serwisie do czasu zgłoszenia przez podmiot, którego dane dotyczą żądania usunięcia wizytówki z Serwisu. W takim przypadku Dane firmy są przetwarzane przez CS Group bez ich prezentacji w Serwisie przez okres, w jakim przedsiębiorca jest zarejestrowany w CEIDG, a po wykreśleniu przedsiębiorcy z CEIDG - do końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło wykreślenie, a następnie przez okres do 5 lat. Po upływie tego okresu następuje całkowite usunięcie Danych firmy z Bazy Danych. Ponadto Dane firmy po zminimalizowaniu ich zakresu są przetwarzane przez okres wymagany do wykonania i udokumentowania przez CS Group obowiązków prawnych nałożonych przez przepisy RODO wobec przedsiębiorcy, opisanych w pkt. 7.
 7. Podmiot ma prawo żądania od CS Group dostępu do Danych firmy, które go dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 8. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych CS Group: iod@csgroup.pl.
 9. Podmiot ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Niniejsza informacja o przetwarzaniu danych jest skierowana do podmiotów będących osobami fizycznymi, których dane są przetwarzane przez CS Group w ramach "Programu Rozwoju Kontaktów między Przedsiębiorcami" oraz publikowane w formie wizytówki w serwisach internetowych CS Group.