Materiał Partnera Transport sanitarny dla każdego

Transport sanitarny dla każdego

Posiadanie samochodu znacznie ułatwia przemieszczanie. Jednak osoby przewlekle chore lub ze znaczącymi schorzeniami wymagają często przewiezienia do placówki medycznej wyspecjalizowanymi środkami transportu. Jeśli ich choroba nie pozwala na odłączenie od aparatury wspierającej życie lub niezbędna jest opieka lekarza lub sanitariusza podczas transportu, osoby te mogą skorzystać z usług transportu sanitarnego.

Czym jest transport sanitarny?

Zgodnie z definicją zawartą w Ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, transport sanitarny to przewóz osób lub materiałów biologicznych i materiałów wykorzystywanych do udzielania świadczeń zdrowotnych, wymagających specjalnych warunków transportu. Usługę przewozu osób chorych mogą świadczyć firmy prywatne lub działające na wyraźne zlecenie placówki medycznej. Transport osób chorych powinien odbywać się specjalnie przygotowanymi do tego celu środkami transportu, które gwarantują wykwalifikowaną opiekę medyczną przewożonej osobie.Komu przysługuje bezpłatny transport sanitarny?

Bezpłatny transport medyczny w tym również lotniczy przysługuje osobom ze stwierdzonymi schorzeniami. Warunkiem skorzystania z transportu jest wyraźne zlecenie lekarza lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego. Możliwość skorzystania z transportu medycznego do najbliższego podmiotu leczniczego, który udziela pomocy mają osoby, u których wystąpiła konieczności podjęcia natychmiastowego leczenia w podmiocie leczniczym lub wynika ona z potrzeby zachowania ciągłości leczenia.

Bezpłatny transport sanitarny przysługuje również osobom z wyraźną dysfunkcję narządu ruchu, która uniemożliwia im korzystanie ze środków transportu publicznego. Osoby te mają prawo skorzystać z transportu w celu odbycia leczenia do najbliższego podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń we właściwym zakresie jak i z powrotem. Warunkiem jest wyraźne zlecenie lekarza lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego.

Kto musi zapłacić za transport medyczny?

Osoby, które nie są w stanie nagłego zagrożenia zdrowia lub życia, lub nie mają wyraźnej dysfunkcji narządu ruchu mogą skorzystać z płatnego lub częściowo płatnego transportu medycznego. Do tej grupy należą osoby z takimi schorzeniami jak: choroby nowotworowe, choroby oczy, choroby psychiczne, choroby krwi i narządów krwiotwórczych, choroby skóry i tkanki podskórnej, choroby układu krążenia, choroby układu nerwowego, choroby układu oddechowego, choroby układu ruchu, choroby układu trawiennego lub przebyły urazy lub zatrucia. Osoby te po wykonaniu usługi przewozu ich ambulansem do wskazanej placówki medycznej mogą ubiegać się o częściowy zwrot poniesionych kosztów. Warunkiem otrzymania dofinansowania w wysokości 40% poniesionych kosztów jest posiadanie przez pacjenta skierowania lub zlecenia na przejazd środkami transportu sanitarnego.

Podziel się