Artykuł sponsorowany Usługi próbobiorcze - rodzaje badań.

Usługi próbobiorcze - rodzaje badań.

Przepisy zawarte w Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska nakładają szereg obowiązków na przedsiębiorców, a także jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy. Podmioty działające w branży gospodarki wodno-ściekowej i gospodarki odpadami oraz przedsiębiorstwa, których działalność związana jest z dużą emisją zanieczyszczeń, muszą uzyskać odpowiednie pozwolenia i sporządzać raporty oddziaływania na środowisko.

Znaczenie poboru próbek dla wiarygodności analiz

Do przeprowadzenia laboratoryjnych analiz gleby, wody, ścieków czy odpadków konieczne jest pobranie reprezentatywnej próbki badanego materiału. Oznacza to, że każde badanie chemiczne, mikrobiologiczne czy parazytologiczne wymaga poboru próbki, będącej wiernym odzwierciedleniem całości. Wszelkie nieprawidłowości na etapie poboru próbki skutkują uzyskaniem błędnych wyników analiz laboratoryjnych, dlatego już na tym etapie należy korzystać z fachowo przygotowanego planu i przestrzegać ściśle ustalonych procedur.

Plan pobierania próbek musi być sporządzany z uwzględnieniem celu prowadzonych na nich analiz. Musi on obejmować specyfikację materiału, metodykę poboru próbek oraz procedury ich pakowania, transportu i przechowywania w laboratorium. Osoby odpowiedzialne za pobór próbek muszą nadzorować cały proces, w innym przypadku wyniki badań laboratoryjnych nie będą miarodajne. Podczas pobierania próbek wymagane jest sporządzanie etykiet i protokołu – wyjaśnia ekspert z firmy Labotest, zajmującej się środowiskową obsługą inwestorów.

Próbki przeznaczone do analiz laboratoryjnych muszą zostać prawidłowo przygotowane już w miejscu poboru, dlatego usługę próbobiorczą zwykle dzieli się na dwa etapy: poboru próbek i postępowania z obiektami do badań. Ten drugi etap służy zabezpieczeniu pobranego materiału w taki sposób, by dostarczona do laboratorium próbka zachowała swoją wartość reprezentacyjną dla materiału i dotarła do laboratorium w niezmienionym stanie. Nieco inaczej wygląda pobór próbek na potrzeby akredytowanych analiz hałasu, gdzie niemożliwe jest rozdzielenie tych dwóch etapów, a pobieranie próbek pomiarowych jest właściwą strategią pomiarową, realizowaną poza laboratorium.

Rodzaje próbek do akredytowanych analiz i pomiarów

Rodzaj pobieranych próbek uzależniony jest od charakterystyki badanego materiału i celów badań. W laboratoriach badaniom poddawane są próbki ciekłe, stałe i gazowe.

Próbki ciekłe pobierane są m.in. na potrzeby badań wód (przeznaczonych do spożycia przez ludzi lub do pojenia zwierząt hodowlanych, z nowych przyłączy wodociągowych, powierzchniowych naturalnych i sztucznych zbiorników wodnych, kotłowych, z piezometrów kontrolnych na składowiskach odpadów itd.) oraz badań ścieków (komunalnych surowych i oczyszczonych, przemysłowych, deszczowych, z miejsc gromadzenia odpadów). Próbki stałe pobierane są do wykonywania analiz gleb, np. dla ustalenia składu gleb rolniczych i ogrodniczych lub określenia stopnia zanieczyszczenia np. substancjami ropopochodnymi. Próbki gazowe pobierane są w celu przeprowadzenie pomiarów lotnych związków organicznych (LZO) oraz pomiarów emisji zanieczyszczeń pyłowych (np. w fabrykach, w okolicach autostrad).

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas