Materiał Partnera Jakie rodzaje pozwów wyróżniamy?

Jakie rodzaje pozwów wyróżniamy?

Jeśli bierzemy się za pisanie pozwu, musimy pamiętać, że najważniejszą umiejętnością jest poprawne sformułowanie żądania. To właśnie ten element sprawia, że wszyscy wiedzą, o co chodzi w konkretnej sprawie. Swoim żądaniem powód określa ramy sprawy cywilnej. Poza nie nie może wyjść sąd w swoim wyroku ani strony we wnioskach dowodowych. Jakie rodzaje pozwów się wyróżnia i czego one dotyczą?

Czym jest powództwo o zasądzanie świadczenia?

W powództwie o zasądzanie świadczenia mieszczą się wszelkie sytuacje związane z tym, że powód żąda, by sąd swoim wyrokiem zobowiązał drugą stronę do wykonania określonego działania. Najbardziej charakterystyczny i typowy jest pozew o zapłatę. Chodzi w nim o to, że powód żąda, by pozwany zobowiązał się do zapłacenia np. określonej sumy pieniędzy. Adwokat Kamil Bartko z Kancelarii Adwokackiej z Warszawy mówi o tym, że kolejnymi często spotykanymi powództwami są:

  • zasądzanie o żądanie wydania rzeczy,
  • zasądzanie o żądanie eksmisji,
  • zasądzanie o żądanie wykonania dzieła,
  • zasądzanie o żądanie przeprosin np. za naruszenie dóbr osobistych.

W tej grupie powództw znajdują się także żądania zobowiązania drugiej strony do zaniechania określonych w pozwie bezprawnych działań. Przykładem może być zaprzestanie przekraczania granic nieruchomości czy też zaprzestanie wywoływanie hałasu nocą.

Na czym polega powództwo o ukształtowanie stosunku prawnego?

W tej kategorii powództw znajdziemy sytuacje, w których powód żąda ingerencji sądu w stosunki prawne łączące go z innymi osobami. Żądane działanie sądu może dotyczyć stworzenia stosunku prawnego. Przykładem może być pozew o zawarcie umowy przyrzeczonej w oparciu o umowę przedwstępną. Jeśli sąd przychyli się do żądania, wówczas między stronami zaistnieje nowy stosunek prawny, który będzie wynikał z umowy przyrzeczonej. Poza tym możliwe jest przekształcenie stosunku prawnego. Tutaj jako przykład może posłużyć umowa zawarta, stanowiąca efekt wyzysku. W związku z tym powód żąda zmniejszenia swojego świadczenia. Często związane jest to z pożyczkami lichwiarskimi. O powództwie o ukształtowaniu stosunku prawnego mówimy także wtedy, gdy żądamy zniesienia stosunku prawnego między nami a inną osobą. Do najczęściej formułowanych pozwów w tej grupie należą pozwy rozwodowe oraz o zaprzeczenie ojcostwa.

Powództwo o ustalenie – czego dotyczy?

W przypadku powództwa o ustalenie powód nie żąda zobowiązania pozwanego do podjęcia lub zaprzestania działań. Wówczas celem jest to, aby sąd orzekł o istnieniu lub nieistnieniu określonego stosunku prawnego. Jako przykład może być wykorzystane domaganie się ustalenia istnienia stosunku pracy w przypadku, gdy powód rzeczywiście świadczy lub świadczył pracę mimo braku podpisanej umowy o pracę. Trzeba pamiętać, że powództwo o ustalenie może dotyczyć wyłącznie prawa, a nie faktów. Co to oznacza w praktyce? Wracając do przykładu, pozew może zawierać żądania ustalenia, że umowa jest nieważna, aczkolwiek niemożliwe jest wysunięcie żądania związanego z tym, że została ona nieprawidłowo wykonana przez jedną ze stron.

Opracowanie:

Kancelaria Adwokacka Kamil Bartko

Warszawa , Smulikowskiego 11 lok. 8

Podziel się