Materiał Partnera Na czym polega unieszkodliwianie odpadów weterynaryjnych

Na czym polega unieszkodliwianie odpadów weterynaryjnych

Podstawowy akt prawny, który reguluje kwestię odpadów weterynaryjnych, to Ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Najważniejsze przepisy zawarte są w dziale VII, który dotyczy zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych. Przepisy te dzielą odpady weterynaryjne, wyodrębniając kategorię odpadów niebezpiecznych oraz zakaźnych odpadów weterynaryjnych. Na czym polega unieszkodliwianie takich odpadów?

Definicja odpadów weterynaryjnych

Definicja zawarta w Ustawie z 2012 roku mówi: "przez odpady weterynaryjne rozumie się odpady powstające w związku z badaniem, leczeniem zwierząt lub świadczeniem usług weterynaryjnych, a także w związku z prowadzeniem badań naukowych i doświadczeń na zwierzętach". Odpady weterynaryjne, to między innymi: krew i jej produkty, przedmioty ostre (takie jak skalpele, czy igły), materiały opatrunkowe, czy rękawice chirurgiczne. Zaliczamy do nich także odpady biologiczne oraz wszelkie materiały, które zostały zanieczyszczone wydalinami lub krwią zwierząt. Zakaźne odpady weterynaryjne to te, które zawierają patogeny oraz stwarzają niebezpieczeństwo sanitarne. Te wymagają szczególnych i specjalnych sposobów gospodarowania.

Unieszkodliwianie odpadów

O unieszkodliwianiu zakaźnych odpadów weterynaryjnych mówi Rozporządzenie Ministra Środowiska z roku 2014. Precyzuje ono obowiązki posiadacza unieszkodliwiającego odpady. Zgodnie z Rozporządzeniem dokument, który unieszkodliwia zakaźne odpady weterynaryjne, wydawany jest w postaci zestawienia, które wyszczególnia rodzaje i masę odpadów poddawanych unieszkodliwieniu w ciągu jednego miesiąca kalendarzowego - dowiadujemy się w firmie EMKA z Żyrardowa. Przedsiębiorstwo, które unieszkodliwia odpady, powinno wydać dokument, który potwierdza wykonanie zlecenia w trzech egzemplarzach. Jeden z nich trawia do wytwórcy odpadów, drugi do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, a trzeci pozostaje w firmie. Warto podkreślić, że w gospodarowaniu zakaźnymi odpadami weterynaryjnymi obowiązuje tzw. zasada bliskości. Zgodnie z nią odpady powinny być unieszkodliwiane na obszarze województwa, w którym powstały. 

Podziel się