Artykuł sponsorowany Książka obiektu budowanego - czyli najważniejszy element dokumentacji technicznej nieruchomości

Książka obiektu budowanego - czyli najważniejszy element dokumentacji technicznej nieruchomości

Prawo budowlane nakłada na właścicieli, wspólnotę mieszkaniową lub zarządców nieruchomości szereg obowiązków. Należy do nich również przechowywanie
i prowadzenie dokumentacji technicznej obiektu - budowlanej i powykonawczej, a przede wszystkim książki obiektu budowlanego. Warto przy tym pamiętać, że zaniedbania w tym zakresie stanowią wykroczenie, które może skutkować nałożeniem na zobowiązanego kary w postaci grzywny. Czym zatem jest książka obiektu budowlanego i jak powinna być prowadzona?   

KOB bez tajemnic

Książka obiektu budowlanego to niezwykle ważny dokument związany z eksploatacją budynku, prowadzony przez czas jego użytkowania. Zawiera on w sobie zapisy dotyczące przeprowadzanych remontów, przebudów oraz rozbudowy, które zostały wykonane
w trakcie użytkowania nieruchomości, a także informacje o badaniach i kontrolach stanu technicznego obiektu.
Dodatkowo w KOB powinny być rejestrowane informacje
o pozwoleniach na wykonane w budynku prace, jak również projekty przeprowadzanych tam robót. Książkę obiektu budowlanego należy założyć w momencie oddania obiektu budowlanego do użytkowania i przez cały okres korzystania z nieruchomości powinno dokonywać się w niej wpisów. Prowadzenie KOB to zadanie, które spoczywa na właścicielu obiektu lub firmie zajmującej świadczącej usługi zarządzania nieruchomościami, na przykład Dominium Zarządzanie i administrowanie
Oprócz wpisów dotyczących wszelkich prac, kontroli i badań powinna ona zawierać również podstawowe dane dotyczące obiektu takie jak:

 • typ obiektu i jego dane adresowe,
 • dane właściciela lub zarządcy,
 • informację dotyczącą protokołu odbioru obiektu (numer i datę sporządzenia),
 • nazwę organu, który wydał, pozwolenie na użytkowanie obiektu oraz numer i datę wydania,
 • ewentualne informacje o zmianie właściciela lub zarządcy,
 • wpis o zamknięciu książki,
 • dane ogólne o obiekcie i wykaz otrzymanej dokumentacji, a także plan sytuacyjny nieruchomości.      

Wzór tego typu dokumentu regulowany jest rozporządzeniem Ministra Infrastruktury
w sprawie książki obiektu budowlanego z dnia 3 lipca 2003 roku
. Zgodnie z tym rozporządzeniem KOB powinna mieć format A4 i być wykonana w sposób trwały, co pozwoli na korzystanie z niej przez cały okres użytkowania obiektu.          

Kto nie musi prowadzić książki obiektu budowlanego

Warto pamiętać, że nie wszyscy właściciele i zarządcy nieruchomości mają obowiązek prowadzenia tego typu dokumentacji. Prowadzenie książki obiektu budowlanego nie jest wymagane w przypadku następujących obiektów:

 • budynków mieszkalnych jednorodzinnych,
 • obiektów budownictwa o charakterze zagrodowym i letniskowym,
 • obiektów, których budowa nie wymaga uzyskania pozwolenia,
 • dróg lub obiektów mostowych, jeżeli prowadzona jest książka drogi lub książka obiektu.

Właściwie prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości, a przede wszystkim książki obiektu budowlanego, musi spełniać wymogi obowiązującego prawa, zarówno w zakresie rodzaju gromadzonych dokumentów, jak też ich formy i treści. Dokumentacja to powinna ponadto być kompletna, stale i systematycznie uzupełniana, a zdarzenia zachodzące we wspólnocie oraz bezpośrednio jej dotyczące muszą być opisywane w rzetelny sposób.

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas