Materiał Partnera Czym jest zarządzanie nieruchomościami?

Czym jest zarządzanie nieruchomościami?

Zarządzanie nieruchomościami jest administrowaniem daną nieruchomością tzn. bieżąca jej obsługa, podejmowanie decyzji oraz dokonywanie czynności mających za zadanie zapewnienie jak najlepszego gospodarowania daną nieruchomością. Na administratorze nieruchomości ciąży obowiązek dokonywania wszelkich prac technicznych oraz konserwatorskich.

Czym zajmuje się zarządca nieruchomości?

Obowiązkiem zarządcy jest podejmowanie właściwych decyzji dotyczących nieruchomości. Zarządca nieruchomości ustala stawki czynszu, wydatki na remonty i naprawy; kontroluje stan techniczny budynku, prowadzi dokumentację, a także reprezentuje wspólnotę w urzędach. Jeśli zarządca jest administratorem, bezpośrednio nadzoruje czynsze, zleca prace remontowe, zgłasza awarie i monitoruje; zwołuje zebrania mieszkańców i zawiera umowy z dostawcami mediów. Zarządca nieruchomości jest odpowiedzialny za finanse nieruchomości.

Zarządca nieruchomości – kontrola.

Zarządca nieruchomości zajmuje się kontrolowanie księgowości, sprawdza obowiązkową dokumentację i wprowadza procedury, pozwalające, utrzymać właściwy stan techniczny budynku. Zarządca nieruchomości nie może być karany i musi mieć zdolność do czynności prawnych oraz ubezpieczenie od OC za ewentualne wyrządzenie szkód. Oczywiście osoba starająca się o stanowisko zarządcy, winna mieć doświadczenie i wiedzę. Zarządca posiada licencję, uprawniającą pośredniczenia, między właścicielem a najemcami nieruchomości.

Świadczenie usług zarządcy nieruchomości.

Biuro Obsługi Nieruchomości Administrator w zakresie kompleksowego zarządzania i administrowania nieruchomościami oferuje m.in.: opracowanie rocznego planu gospodarczego, rejestrowanie wspólnoty na podstawie udzielonego pełnomocnictwa czy zawieranie umów o dostawę mediów do nieruchomości tj. energia elektryczna, cieplna, dostawa wody itp. W kompetencji biura jest także występowanie w imieniu właścicieli lokali przed organami administracji państwowej i samorządowej, osobami fizycznymi i prawnymi w sprawach dotyczących nieruchomości, organizowanie oraz prowadzenie zebrań wspólnoty czy opracowywanie uchwał i innych aktów prawnych wspólnoty (regulaminów, statutów). Biuro sprawuje również kontrolę pracy osób i firm obsługujących nieruchomość (utrzymujących porządek i czystość na terenie nieruchomości, konserwatorów, wykonawców prac remontowych i modernizacyjnych). Do zadań pracowników należy także zlecanie przeglądów i kontroli elementów budynku w oparciu o warunki określone przepisami prawa budowlanego czy zlecanie usunięcie awarii i kontrola wykonania prac. W obowiązkach biura leży także prowadzenie dokumentacji technicznej, w tym książki obiektu budowlanego, prowadzenie obsługi finansowo-księgowej czy prowadzenie ewidencji poszczególnych lokali. W kompetencjach biura są także: ubezpieczenie części wspólnych nieruchomości; regulowanie opłat publicznoprawnych przynależnych do obsługi części wspólnych; przechowywanie i archiwizowanie dokumentów wspólnoty; rozliczenia roczne nieruchomości i właścicieli lokali; oraz wykonywanie innych niewyszczególnionych czynności według indywidualnych uzgodnień.

Opracowanie:

Administrator Biuro obsługi nieruchomości

Jelenia Góra , al. Wojska Polskiego 18 lok. 1

Podziel się