Materiał Partnera Na czym polega projekt stałej organizacji ruchu?

Na czym polega projekt stałej organizacji ruchu?

Każda inwestycja w zakresie budownictwa drogowego jest częścią większej infrastruktury, której celem jest zapewnienie połączeń komunikacji lądowej. Do ich realizacji zatem konieczne jest sporządzenie nie tylko projektu architektonicznego obiektu, ale również projektu stałej organizacji ruchu. Na czas prowadzenia robót powinien zostać też stworzony plan czasowej organizacji ruchu.

Skład projektu

Wyjaśnijmy najpierw, na czym dokładnie polega projektowanie stałej organizacji ruchu. Chociaż polskie prawo nie wymaga, aby zajmowały się tym osoby o specjalnych uprawnieniach i projekt powinien być sporządzony przez zarządcę danego obszaru, to jednak zazwyczaj urzędnicy i właściciele nieruchomości nie mają odpowiedniej wiedzy. Wszelkie projekty dla budownictwa drogowego powinny być wykonywane przez specjalistów z dziedziny architektury oraz inżynierii. Kompleksowe usługi z zakresu projektowania prowadzi biuro projektowe Motyles we Włocławku zajmujące się także nadzorami inwestorskimi.

Projekt organizacji ruchu to dokumentacja techniczna, która obejmuje oznakowanie poziome i pionowe, sygnalizację świetlną oraz inne urządzenia bezpieczeństwa, jakie powinny znaleźć się na drodze. Elementy te są niezbędne do bezpiecznego użytkowania obiektu i dlatego towarzyszyć muszą wszystkim projektom ulic oraz dróg, projektom mostów, zjazdów publicznych i indywidualnych.

Plan organizacji ruchu musi zawierać w sobie plan orientacyjny oraz plan sytuacyjny, w którym projektant określa położenie istniejących, przewidywanych i usuwanych znaków drogowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu i sygnalizacyjnych. Ujęta musi być też informacja o przepustowości drogi. W projekcie muszą znaleźć się informacje o charakterystyce drogi – intensywność ruchu, zagrożenia i utrudnienia. Ustalone muszą też w nim zostać terminy wprowadzenia czasowej i stałej organizacji ruchu.

Zatwierdzenie projektu

Podstawą do zatwierdzenia projektu organizacji ruchu są opinie właściwej Komendy Policji, jeśli inwestycja budowlana realizowana jest na drodze powiatowej, wojewódzkiej oraz krajowej. Zawsze też konieczna jest opinia Zarządcy Drogi, czyli organu administracji samorządowej, a w przypadku dróg krajowych – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Projekty organizacji ruchu zatwierdza jednostka Zarządzająca Ruchem na drodze, której dotyczy projekt.

Jeśli oznakowania wymaga zamknięcie odcinka drogi i poprowadzenie objazdu przez dwa i więcej starostw lub gmin, inwestor będzie musiał uzyskać opinię zarządcy Drogi,  Zarządzającego Ruchem oraz Komendy Policji dla każdej drogi, przez którą prowadzony będzie objazd.

Opracowanie:

Motyles. Inżynieria w Budownictwie

Włocławek , Zimowa 18

Podziel się