Materiał Partnera Czym są roboty ziemne?

Czym są roboty ziemne?

Roboty ziemne są nieodzownym elementem szeroko rozumianych prac budowlanych. Towarzyszą one m.in. osadzaniu fundamentów, robotom drogowym, ale także wyburzaniu budynków. Istotą tych prac jest przede wszystkim przekształcanie materiii, jaką jest ziemia, wydobywanie jej oraz transportowanie w inne miejsce. Jednym z podstawowych podziałów są roboty naziemne oraz podziemne.

Rodzaje robót ziemnych

Roboty ziemne można podzielić według najprostszego sposobu na prace naziemne oraz podziemne. Pierwsze z nich koncentrują się na kształtowaniu podłoża pod ułożenie nawierzchni. Dotyczy to kształtowania dróg oraz innych szlaków komunikacyjnych. Roboty podziemne służą między innymi wykopaniu tunelów pod przeprowadzenie instalacji wodnej, kanalizacyjnej lub gazociągowej podczas uzbrojenia terenu, tłumaczy Andrzej Roguski zajmujący się koordynowaniem robót ziemnych. 

Cel prowadzenia robót ziemnych

Prace te mogą mieć wymiar kontrolowany, czyli prowadzić do określonego celu, np. stworzenie podkładu oraz zagęszczenie ziemi pod stworzenie drogi lub wykopanie dołów pod osadzenie fundamentów. Prowadzą one do powstania trwałych zmian w rzeźbie terenu. Istnieją także roboty niekontrolowane, czyli takie, gdzie np. nasyp powstały z ziemi po wykopanym dole jest jedynie efektem ubocznym jakiegoś działania, a ziemia powstała w jego wyniku będzie przeznaczona do innego celu. Nazywane są one także odpadami zwałowymi i stanowią raczej element zmian tymczasowych.  

Znaczenie robót ziemnych w kształtowaniu przestrzeni

Roboty ziemne współcześnie mają miejsce również tam, gdzie ważne jest odpowiednie ukształtowanie terenu odpowiadające założeniom projektantów przestrzeni. Odgrywają one duże znaczenie podczas projektowania ogrodów oraz terenów zielonych. Takie miejsca wymagają kształtowania przestrzeni np. poprzez tworzenie pagórków oraz nasypów porośniętych roślinnością, jak i wykopywanie dołów pod oczko wodne.  

Najbardziej typowe prace ziemne koncentrują się na tworzeniu przestrzeni pod osadzenie fundamentów budynku oraz zbrojenie terenu. Ten drugi rodzaj robót wykorzystywany jest wtedy, kiedy konieczne jest poprowadzenie instalacji wodociągowej lub gazowej, co wymaga stworzenia tuneli do przeprowadzenia rurociągów.

Podziel się