Materiał Partnera Co muszą zawierać mapy geodezyjne i jak są wykonywane?

Co muszą zawierać mapy geodezyjne i jak są wykonywane?

Realizacji każdej inwestycji budowlanej towarzyszą usługi geodezyjne. Wykonywane w ich ramach pomiary służą planowaniu i wykonywaniu prac zgodnie z projektem na wszystkich etapach. Geodeta dostarcza architektowi danych potrzebnych do stworzenia projektu, ale też weryfikuje wykonanie i określa przestrzenne rozmieszczenie obiektu po zakończeniu inwestycji. Wynikiem jego pracy są mapy projektowe.

Mapy do celów projektowych

Jest to wykonane przez geodetę opracowanie kartograficzne, które obejmuje dokumentację geodezyjną, czyli mapę sytuacyjno-wysokościową. Mapy do celów projektowych są niezbędne do wykonania projektu budowlanego na terenie naszego kraju. Dokładny ich zakres i tryb sporządzania opisany jest w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. Wykonanie mapy do celów projektowych stanowi część usług geodezyjnych firmy Geo-Pom z Kościerzyny.

Podczas jej tworzenia geodeta posługuje się mapą zasadniczą, czyli opracowaniem kartograficznym zawierającym informacje o usytuowaniu w przestrzeni punktów osnowy geodezyjnej, działek, budynków i konturów użytków gruntowych, a także sieci uzbrojenia terenu, budowli i urządzeń budowlanych wraz z wybranymi informacjami opisowymi.

Ponadto mapy pod konkretne inwestycje muszą ponadto zawierać geodezyjne linie rozgraniczeń terenu, linie zabudowy, osie ulic, jeżeli zostały one określone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Znaleźć się na nich musi też usytuowanie zieleni wysokiej ze wskazaniem pomników przyrody, a także usytuowanie innych obiektów wskazanych przez projektanta.

Mapy do celów projektowych obejmować muszą obszar otaczający teren inwestycji – standardowo jest to pas około 30 metrów. Jeśli inwestycja wymaga wyznaczenia strefy ochronnej – jej teren tez musi znaleźć się na mapie.Etapy tworzenia

Tworzeniem map dla biur projektowych i potrzebnej do nich map aktualizacyjnych zająć może się wyłącznie uprawniony geodeta. To jemu inwestor zleca wykonanie mapy do celów projektowych. Przed rozpoczęciem pomiarów, geodeta musi zebrać informacje dotyczące obrębu ewidencyjnego działki, jej numeru lub załącznika graficznego z naniesionym zasięgiem opracowania. Następnie praca jest zgłoszona do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Z niego w ciągu maksymalnie dziesięciu dni geodeta otrzymuje nieaktualizowane mapy zasadnicze. Kolejny krok to wykonanie w terenie pomiarów aktualizacyjnych. Na tej podstawie zebrany zostaje operat pomiarowy przekazywany do PODGiK, gdzie jest on wprowadzany. Po wprowadzeniu aktualizacji geodeta otrzymuje z PODGiK mapę do celów projektowych, którą drukuje w liczbie potrzebnej inwestorowi i podbija w PODGiK. Tak opracowana mapa może być przekazana zamawiającemu ją inwestorowi.

Opracowanie:

Podziel się