Materiał Partnera Bezpieczeństwo w trakcie przewozu kruszyw

Bezpieczeństwo w trakcie przewozu kruszyw

Kruszywa to materiał sypki o luźniej strukturze, który znajduje zastosowanie głównie w budownictwie, do zagęszczania mieszanek betonowych oraz do utwardzania dróg. Wydobywane są w kamieniołomach, przetwarzane w wyspecjalizowanych firmach, gdzie między innymi dzielone są na frakcje pod względem wielkości. Następnie muszą zostać przetransportowane w miejsce docelowego wykorzystania.

Co to są kruszywa?

Pojęcie kruszywa obejmuje bardzo szeroki zakres materiałów rozdrobnionych, począwszy od odpadów przemysłowych jak żużle wielkopiecowe, przez kruszywa skalne aż po kruszywa organiczne lekkie, takie jak trociny i wióry drzewne. Uzyskuje się je na różne sposoby i stosuje do różnych celów. Najczęściej wykorzystywanym surowcem są kruszywa skalne, które ze względu na sposób powstania można podzielić na kruszywa naturalne – to jest materiał skalny rozdrobniony w procesie erozji, oraz kruszywa łamane – to większe fragmenty skał kruszone w specjalnych maszynach. Dla potrzeb budownictwa czy przemysłu mamy do czynienia jeszcze z wieloma typami podziału, ze względu na pochodzenie, wytrzymałość, zawartość zanieczyszczeń, czy kształt ziaren, jednak na potrzeby transportu najistotniejszy jest podział na frakcje, czyli pod względem wielkości ziarna.
Ze względu na uziarnienie kruszywa można podzielić na:

  • kruszywa drobne – o rozmiarze ziaren do 4 mm
  • kruszywa grube – o rozmiarze ziaren od 4 mm do 63 mm
  • kruszywa bardzo grube – o rozmiarze ziaren od 63 mm do 250 mm

  Jako że struktura kruszyw jest luźna i sypka, jest to materiał trudny do przewożenia. Jak mówi właściciel firmy zajmującej się transportem kruszyw Trans-Mur, główne zagrożenia występujące w czasie przewozu kruszyw, przed którymi należy ten materiał zabezpieczyć to zsypywanie się materiału z naczepy, co powoduje straty materiałowe oraz przemieszczanie się w trakcie manewrów pojazdu, co wpływa na jego stabilność i, w najgorszym przypadku może nawet doprowadzić do jego przewrócenia.

  Główne zasady transportu kruszyw

  Firmy zajmujące się transportem kruszyw muszą dysponować specjalnymi pojazdami odpowiednimi do tego celu, a także mieć opracowane konkretne zasady bezpieczeństwa transportu, zabezpieczenie materiału, a także procedury załadunku i rozładunku kruszyw. Pojazdami, z których najczęściej korzystają firmy transportowe są samochody samowyładowcze, które znacznie ułatwiają załadunek i rozładunek kruszyw oraz skracają czas realizacji zlecenia i eliminują konieczność wykorzystania dodatkowych urządzeń do rozładunku. Do transportu kruszyw o niskiej frakcji można także wykorzystać autocysterny z zamkniętymi zbiornikami, które nie wymagają już dodatkowego zabezpieczenia ładunku.
  W czasie transportu ładunek powinien być umieszczony w szczelnej skrzyni ładunkowej, która dodatkowo powinna być zabezpieczona odpowiednio mocnymi zasłonami, które uniemożliwią wysypanie się ładunku, czy jego zdmuchnięcie przez wiatr lub pęd powietrza. Ładunek musi też być umieszczony w sposób, który nie naruszy stateczności pojazdu. Nie wolno przekraczać maksymalnego obciążenia pojazdu oraz zadbać o jest stan techniczny.

  Podziel się