Materiał Partnera
Klasyfikacja odpadów drzewnych – unormowania prawne

Klasyfikacja odpadów drzewnych – unormowania prawne

Rozwój technologii, a także postęp cywilizacyjny doprowadziły do szerszego wykorzystania biopaliw z biomasy stałej z nadprodukcji odpadów drzewnych, takich jak kora, wióry, trociny czy też zrębki drzew liściastych i iglastych. To właśnie wykorzystanie tychże materiałów do procesów przemysłowych i energetycznych spowodowało powstanie wielu unormowań prawnych krajowych, a także rozporządzeń Unii Europejskiej.

Funkcjonowanie sektora leśno-drzewnego

Drewno i jego pochodne poddawane obróbce i przekazywane do eksploatacji indywidualnej, zbiorowej oraz przemysłowej powoduje pozyskanie nowego rodzaju materiałów – odpadów drzewnych. To właśnie ich zagospodarowanie zmusza do ciągłego rozwoju sektora leśno-drzewnego w celu zapobiegania ich powstawaniu, minimalizacji, zapewnienia odzysku oraz recyklingu, a także unieszkodliwiania odpadów, które nie mogą być przeznaczone do składowania. Ogromne znaczenie mają zatem takie przedsiębiorstwa jak Emilia. Piotr Giera, które działając wedle unormowań prawnych Unii Europejskiej, zapewniają sprzedaż i transport odpadów drzewnych różnego rodzaju: kory, zrębków, wiór czy trocin.

Unormowania prawne

Ochrona środowiska oraz potencjał energetyczny i przemysłowy materiałów drzewnych, którymi są odpady drzewne, spowodowały powstanie szeregu unormowań. Mają one na celu usprawnianie procesów pozyskiwania tychże materiałów oraz niedopuszczenie do ich marnotrawienia. Do najważniejszych podstaw prawnych zalicza się:

  • ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U.2010.185.1243),
  • rozporządzenie ministra środowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U.2006.75.527),
  • rozporządzenie ministra środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.2001.112.1206),
  • rozporządzenie ministra środowiska z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz.U.2006.49.356).

Podział odpadów drzewnych

Jakość, właściwości i zastosowanie odpadów drzewnych określa między innymi „Katalog odpadów wraz z listą odpadów niebezpiecznych”. Przypisany do tego rodzaju odpadów kod to 03 (Odpady z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli, masy celulozowej, papieru i tektury):

  • 03 01 – kod przypisany dla odpadów z przetwórstwa drewna oraz z produkcji płyt i mebli,
  • 03 01 01 – odpady drzewne z kory i korka,
  • 03 01 04 – trociny, wióry, ścinki, płyta wiórowa, drewno (wióry i trociny są wysokoenergetyczne),
  • 03 01 80 i 81 – odpady chemicznej przeróbki drewna.

Warto pamiętać, że skupy drewna muszą przestrzegać procedur i badać skład jakościowy swoich wyrobów: wilgotność, poziom popiołu suchej masy czy wartość energetyczną, a rodzaj odpadów drzewnych ma związek z ich zastosowaniem: do produkcji płyt i elementów meblarskich, dla gospodarstw rolnych, jako podściółka dla zwierząt i roślin, a także użycie jako biomasa drzewna – eksploatacja paliwowa.

Opracowanie:

Emilia. Piotr Giera

Stary Janków 47

Podziel się