Artykuł sponsorowany Zasiedzenie, uwłaszczenie i rozgraniczenie nieruchomości: Kancelaria Adwokacka Anna Plewa

Zasiedzenie, uwłaszczenie i rozgraniczenie nieruchomości: Kancelaria Adwokacka Anna Plewa

Przepisy dotyczące nieruchomości w Polsce są skomplikowane, a uregulowanie stanu prawnego gruntu wymaga pomocy profesjonalisty, np. adwokat Anny Plewy z Kancelarii Adwokackiej Anna Plewa w Nowym Targu. W niniejszym artykule przedstawię przegląd trzech regulacji prawnych, takich jak: zasiedzenie, uwłaszczenie i rozgraniczenie nieruchomości, ich podobieństwa i różnice, a także sposoby ochrony praw własności.

Zasiedzenie, uwłaszczenie i rozgraniczenie nieruchomości: krótka charakterystyka

Zasiedzenie, uwłaszczenie i rozgraniczenie nieruchomości to regulacje prawne związane z własnością nieruchomości w Polsce. Zasiedzenie oznacza nabycie własności nieruchomości przez daną osobę poprzez ciągłe, nieprzerwane korzystanie z niej bez tytułu prawnego z wolą posiadania jej jako właściciel przez określony czas (20 lub 30 lat w zależności od tego, czy jest to posiadanie w dobrej lub złej wierze). Zasiedzenie może nastąpić zarówno wtedy, gdy nieruchomość nie została wpisana do księgi wieczystej, jak też, gdy posiada urządzoną księgę wieczystą. Bardziej skomplikowane przepisy obowiązują w przypadku zasiedzenia nieruchomości należących do Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego.

Uwłaszczenie nieruchomości to podobnie jak zasiedzenie podstawa do nabycia własności nieruchomości, przy czym poprzednio nabycie następowało na mocy decyzji organu państwowego, obecnie uregulowanie własności ziemi w trybie ustawy z dnia 26 października 1971 r. o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych następuje w postępowaniu sądowym. W Polsce uwłaszczenie nieruchomości może nastąpić w przypadkach, gdy nieruchomość była w dniu 4 listopada 1971 r. użytkowana przez osobę trzecią na podstawie nieformalnej umowy stanowiącej tytuł do nabycia nieruchomości, bądź do tej daty użytkowana przez osobę trzecią przez określony czas (zazwyczaj 5 lub 10 lat) i spełnione zostaną określone wymagania prawne. Celem uwłaszczenia było stosunkowo ułatwione doprowadzenie do zgodności między stanem faktycznym na gruncie a stanem prawnym nieruchomości. 

Rozgraniczenie odnosi się do procesu określania granic nieruchomości i ich oficjalnego oznaczania. Rozgraniczenie rozpoczyna się fazą administracyjną. Przebieg granicy ustala geodeta upoważniony przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta). Postępowanie kończy się na tym etapie, jeżeli zainteresowane strony zawrą ugodę lub jeżeli organ wyda decyzję w tej sprawie – stanie się tak wtedy, gdy będą istniały pewne dowody co do przebiegu granic albo gdy strony złożą w tej kwestii zgodne oświadczenia. Jeżeli brak tych przesłanek, a strony nie zawarły ugody – organ przekazuje sprawę do sądu. W postępowaniu rozgraniczeniowym nie jest więc wyłączona możność ustalenia takiego stanu prawnego, który uzasadnia przebieg linii granicznych w miejscach, przez które granice przedtem nie przebiegały. Podstawą rozgraniczenia jest aktualny stan prawny, mianowicie z chwili orzekania, choćby w jego wyniku nastąpiło ustalenie dotychczas nieistniejących granic. W toku rozgraniczenia może być podnoszony zarzut zasiedzenia.

Każda z tych regulacji prawnych ma zatem inne wymagania i warunki, które muszą być spełnione, aby można było je zastosować.

Ochrona prawa własności: dokumentacja prawna

W praktyce te regulacje prawne mogą być skomplikowane i wymagają pomocy profesjonalisty, takiego jak np. Kancelaria Adwokacka Anna Plewa. Właściciele nieruchomości powinni być świadomi tych przepisów i w razie potrzeby zasięgnąć porady prawnej w celu ochrony swoich praw własności. W przypadkach nieuczciwych roszczeń do własności poprzez zasiedzenie lub uwłaszczenie właściwa dokumentacja prawna i staranność w zakresie własności nieruchomości są kluczowe.

Zrozumienie przepisów dotyczących nieruchomości, takich jak zasiedzenie, uwłaszczenie i rozgraniczenie nieruchomości, jest niezbędne do ochrony swoich praw własności w Polsce. Znajomość podobieństw i różnic pomiędzy tymi trzema procesami może pomóc właścicielom nieruchomości w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących ich praw w zakresie transakcji na rynku nieruchomości.

Opracowanie:

Plewa Anna Kancelaria Adwokacka

Nowy Targ , Rynek 11 lok. 2

Podziel się

Szukamy klientów

Podpowiadamy jak zdobyć klientów. Sprawdź!

Reklamuj się u nas