Materiał Partnera Zasady ubiegania się o kartę pobytu w Polsce

Zasady ubiegania się o kartę pobytu w Polsce

Karta pobytu to dla każdego cudzoziemca zamierzającego zamieszkać w Polsce podstawowy dokument. Z poniższego tekstu dowiemy się kto i na jakich zasadach może ubiegać się o jej uzyskanie.

Czym jest karta pobytu?

Karta pobytu stanowi swego rodzaju odpowiednik dowodu tożsamości. Jest to dokument potwierdzający tożsamość cudzoziemca mieszkającego na terenie Polski, w połączeniu z ważnym zagranicznym paszportem upoważnia on posiadacza do wielokrotnego przekraczania polskiej granicy bez konieczności posiadania wizy. Wyróżnia się karty pobytu stałego oraz czasowego – pierwsza z nich jest wydawana na czas nieokreślony, choć sam dokument ważny jest przez 10 lat i po tym czasie należy uzyskać nowy. Karty pobytu czasowego wydawane są na okres nie dłuższy niż 3 lata. Warto pamiętać, że karta pobytu czasowego nie zawsze łączy się z pozwoleniem na podjęcie zatrudnienia, podczas gdy karta pobytu stałego uprawnia do podjęcia pracy jedynie na terenie Polski.

Kto może uzyskać kartę pobytu?

Kartę pobytu uzyskuje osoba, której zostanie udzielone zezwolenie na pobyt czasowy lub zezwolenie na pobyt stały.

Zezwolenie na pobyt stały w Polsce wydawane jest głównie cudzoziemcom, którzy:

  • Są dziećmi cudzoziemców posiadających zezwolenie na pobyt stały w Polsce lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE i roztaczających nad potomkiem opiekę, pod warunkiem, że:
  • Urodzili się po otrzymaniu przez rodzica pozwolenia na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub
  • Urodzili się w okresie ważności zezwolenia na pobyt czasowy rodzica
  • Są dziećmi obywateli polskich i pozostają pod ich opieką
  • Posiadają polskie pochodzenie i zamierzają osiedlić się w Polsce na stałe

Pozostają w uznawanym przez polskie prawo związku małżeńskim z obywatelem Polski przez co najmniej 3 lat przed złożeniem wniosku o zezwolenie na pobyt stały

-Istnieją również inne sytuacje, kiedy cudzoziemcy mogą ubiegać się o zezwolenie na pobyt staływyjaśniają prawnicy z Kancelarii Adwokackiej Pietkiewicz & SankowskiSą to między innymi przypadki azylantów, osób, które padły ofiarą handlu ludźmi lub przez określony przepisami okres czasu przebywały bezustannie na terenie Polski.

Istnieją również, zdecydowanie liczniejsze przypadki, w których cudzoziemiec może uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy.

Procedury

Cudzoziemcy starający się o uzyskanie zezwolenia na pobyt stały powinny złożyć stosowny wniosek w wydziale ds. cudzoziemców w urzędzie wojewódzkim właściwym dla miejsca ich zamieszkania. Do wniosku należy dołączyć:

  • 4 aktualne fotografie zgodne z wytycznymi
  • Ważny paszport zagraniczny do wglądu
  • Dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych we wniosku i okoliczności uzasadnienie ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały
  • Dowód opłacenia opłaty skarbowej (640 zł za rozpoczęcie procedury + 50 za wydanie karty pobytu)
  • Dodatkowe dokumenty w zależności od okoliczności (np. odpis aktu urodzenia, jeśli starającym się o zezwolenie jest dziecko cudzoziemca posiadającego kartę pobytu).

Warunki, które musi spełnić cudzoziemiec, aby uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy, są prostsze od warunków wymaganych do pobytu stałego.

Procedura uzyskiwania zezwolenia na pobyt zgodnie z przepisami prawa powinna trwać nie dłużej niż trzy miesiące w przypadku pobytu stałego i nie dłużej niż dwa miesiące w przypadku pobytu czasowego. Zdarza się jednak, iż Urząd Wojewódzki potrzebuje więcej czasu do zakończenia postępowania i udzielenia obu typów zezwoleń. 

Podziel się