Materiał Partnera Zasady dotyczące gospodarowania odpadami

Zasady dotyczące gospodarowania odpadami

Prawidłowe zarządzanie odpadami ma duży wpływ na środowisko. Przedsiębiorcy muszą stosować się do zasad ogólnych dotyczących gospodarowania nimi. Są one uporządkowanie hierarchicznie – zgodnie z ustawą. Można je urozmaicić własnymi rozwiązaniami wpływającymi na zwiększenie efektywności i zmniejszenie kosztów całego procesu. Czego dotyczą ogólne zasady gospodarowania odpadami?

Zapobieganie i odzysk

Każde przedsiębiorstwo w ramach prowadzonej działalności gospodarczej podejmuje działania, w wyniku których powstają różnego rodzaju odpady. Odpowiednie gospodarowanie odpadami wymaga kierowania się zasadą, która mówi o tym, że należy wdrożyć takie zadania, by zapobiec powstawaniu odpadów lub chociażby ograniczyć ich wytwarzanie i negatywny wpływ na środowisko naturalne, a co także się z tym wiąże – na zdrowie człowieka i innych organizmów żywych. Oczywiście nie zawsze jest to możliwe, dlatego też ustawa w sposób realny odnosi się do tej sytuacji i kolejna zasada, którą wprowadzili ustawodawcy dotyczy ich ponownego wykorzystania, a więc jednej z form odzysku odpadów. Odpowiednie zarządzanie odpadami w tym zakresie można zlecić firmie z tej branży.

Różne formy odzysku

Oprócz przygotowania odpadów do ponownego użycia wyróżniamy także recykling oraz inne formy ich odzysku. W wyniku recyklingu odpady mogą wrócić do postaci materiału, z którego powstały i być ponownie wykorzystywane w tym samym celu. Dotyczy to przede wszystkim tworzyw sztucznych, takich jak plastik oraz papieru i szkła. Niekiedy z przyczyn technologicznych lub ekonomicznych dane przedsiębiorstwo nie może przeprowadzić recyklingu odpadów. W takiej sytuacji zobowiązane jest do zastosowania innych procesów odzysku, a jeżeli i to jest niemożliwe – wówczas należy unieszkodliwić takie odpady. Prawidłowe zarządzanie odpadami ma kluczowe znaczenie dla ochrony środowiska, dlatego warto powierzyć je specjalistom.

Unieszkodliwianie

Ostatni etap z hierarchii postępowania z odpadami dotyczy ich unieszkodliwiania. Główną zasadą w tym zakresie jest to, że procesowi temu poddaje się tylko i wyłącznie te odpady, co do których nie możemy zastosować jakiekolwiek formy procesu ich odzysku. W ramach unieszkodliwiania odpady poddaje się procesowi przekształceń fizycznych, biologicznych lub chemicznych. Celem takiego postępowania jest doprowadzenie ich do takiego stanu, który nie zagraża środowisku naturalnemu ani życiu i zdrowiu człowieka. Sposoby unieszkodliwiania odpadów są zawarte w załączniku numer 2 do ustawy o odpadach. Na sprawną całość procesu zarządzania odpadami wpływa także wiedza i doświadczenie osoby, której ten obowiązek zlecimy. Dobrym rozwiązaniem jest zatrudnienie firmy, która prowadzi działalność z zakresu ochrony środowiska.

Wiele zasad gospodarowania odpadami zawiera ustawa, aby je prawidłowo wprowadzić w życie może być konieczna pomoc specjalisty. Firma Eko Consulting świadczy usługi związane z zarządzaniem odpadami

Podziel się