Materiał Partnera Kto to jest rzecznik patentowy?

Kto to jest rzecznik patentowy?

W grudniu 2018 roku minęło 100 lat, odkąd w naszym kraju zaistniał zawód rzecznika patentowego. Pomimo długiej historii zawodu, nadal niewiele osób wie, na czym polega ta praca. Tymczasem we współczesnym świecie, opartym na innowacjach, rzecznik patentowy jest osobą niezastąpioną. Każde nowe rozwiązanie, opracowywane przez naukowców czy przedsiębiorców, należy objąć ochroną prawa własności przemysłowej. A to jest zadanie rzecznika patentowego.

Co robi rzecznik patentowy?

Zawód rzecznika patentowego polega na świadczeniu pomocy w sprawach własności przemysłowej, dotyczących ochrony prawnej m.in.: wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych i znaków towarowych, a także w zakresie przeciwdziałania nieuczciwej konkurencji. Pomoc ta jest zarówno prawna, jak i techniczna.  Rzecznicy patentowi wspierają przedsiębiorców, instytucje i osoby prywatne.

Pomoc prawna rzecznika patentowego polega na udzielaniu porad i konsultacji prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu umów cesji i licencyjnych, badaniu stanu prawnego przedmiotów własności przemysłowej, a także na zastępstwie prawnym i procesowym. Rzecznik patentowy reprezentuje klienta na mocy udzielonego mu pełnomocnictwa. Jest uprawniony do opracowywania i dokonywania zgłoszeń w imieniu klienta w Urzędzie Patentowym RP i innych urzędach ds. własności intelektualnej. Reprezentuje klientów w sądach i organach orzekających, z wyjątkiem postępowań karnych i karnych skarbowych.  

Pomoc techniczna polega na opracowywaniu opisów technicznych zgłoszeń do ochrony przedmiotów działalności twórczej, przeznaczonych do przemysłowego wykorzystywania. To także badanie zakresu ich ochrony, przeprowadzanie badań dotyczących znaków, wzorów i rozwiązań technicznych oraz prowadzenie poszukiwań dotyczących stanu techniki tj. rozwiązań podobnych do przedstawionego przez twórcę.

Zawód uregulowany prawnie

Zasady wykonywania zawodu rzecznika patentowego określa ustawa o rzecznikach patentowych z dnia 11 kwietnia 2001 roku. Aby zdobyć zawód rzecznika patentowego konieczne jest ukończenie studiów magisterskich na kierunku prawnym lub technicznym. Należy odbyć aplikację rzecznikowską i zdać odpowiedni egzamin.

Wysokie wymagania i konieczność wyspecjalizowania się w trakcie zdobywania doświadczenia sprawiają, że rzecznik patentowy staje się również bardzo dobrym doradcą biznesowym. Jego działania otwierają drogę do sukcesu biznesowego, także poza granicami kraju. Jak mówi ekspert z Kancelarii Patentowej BELLEPAT z Przemyśla:

Rzecznik patentowy może poszerzyć swoje kompetencje i zostać europejskim rzecznikiem patentowym. W tym celu musi zdać egzamin organizowany przez Europejski Urząd Patentowy. Nasza kancelaria prowadzi sprawy klientów przed Europejskim Urzędem Patentowym, Urzędem Unii Europejskiej do spraw Własności Intelektualnej, Biurem Międzynarodowym Światowej Organizacji Własności Intelektualnej w Genewie oraz przed zagranicznymi Urzędami Patentowymi.

Pieczę nad należytym wykonywaniem zawodu rzecznika patentowego w granicach interesu publicznego oraz dla jego ochrony sprawuje Polska Izba Rzeczników Patentowych.

Podziel się